Planprogram og reguleringsplan

I henhold til§ 12-8 i Plan- og bygningsloven, igangsetter Jernbaneverket arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning for Hove driftsbanegård i Lillehammer kommune. Tiltakshaver er Jernbaneverket.

Planområdet ligger ca. 3,5 kilometer nord for Lillehammer stasjon, mellom E6 og Dovrenbanen og mellom Storhovearmen (fv.312) og Fåberg transformatorstasjon.

I gjeldende plan (vedtatt i 2011) er området i hovedsak regulert til Annen banegrunn (driftsbanegård) og Forretning/Kontor/Industri. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av arealet til driftsbanegård. Planområdet dekker et areal på 170 daa.

Planprogram på høring

Jernbaneverket har utarbeidet Planprogram for tiltaket. Omfanget og nivået på konsekvensutredningene og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag avklares gjennom planprogrammet. Planprogrammet sendes på høring.

Merknader og innspill til planprogrammet skal sendes til postmottak@jbv.no og merkes med saksnummer: 201608789. Høringsperioden avsluttes 17. oktober.2016.