Hove driftsbanegård - om prosjektet

Illustrasjon av Hove driftsbanegård fra en tidligere utredning. Illustrasjonen kan ikke knyttes til hvordan den endelige løsningen blir på Hove.

Det forventes betydelig trafikkøkning på strekningen Oslo – Lillehammer i årene som kommer, blant annet som et resultat av InterCity-utbyggingen. Trafikkøkningen fører til økt behov for parkeringsområde for togene, i jernbanen omtalt som hensettingsplasser. Jernbaneverket ønsker å utvide anlegget på Hove, nord for Lillehammer, for å holde tritt med det behovet som trafikkøkningen krever.

Jernbaneverket har som mål å ha første byggetrinn ferdig i 2019 med plass til minimum ti togsett. Vi tenker langsiktig og planlegger med at behovet i 2040 vil være hensetting av 26 togsett. Jernbaneverket har også en driftsbase på Hove som blir oppgradert som en del av prosjektet.

Det er tett dialog med Lillehammer kommune og Jernbaneverket igangsetter høsten 2016 arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning for Hove driftsbanegård. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av arealet til driftsbanegård. Planområdet dekker et areal på 170 daa. Omfanget og nivået på konsekvensutredningene og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag avklares gjennom planprogrammet.