Om delprosjektet

Når Follobanen står ferdig i slutten av 2021 har Jernbaneverket fått på plass et firespors linjesystem inn mot Oslo S og andre forbedringer er også gjort ved sentralstasjonen.

Follobanen ved Oslo S. 3D visualisering av ferdig anlegg. Illustrasjon: Jernbaneverket/ViaNova

Mellom Oslo S og den lange tunnelen må byggingen av Follobanen tilpasses annen togtrafikk inn og ut av hovedstaden. Banen bygges med forbindelse til flere sporplattformer uten å komme i konflikt med annen trafikk. De nye traséen går i overbygd kulvert (tunnel) under deler av Oslo Middelalderpark, som er et område med stor arkeologisk og historisk betydning. Riksantikvaren, Oslo Kommune og Bane NOR har kommet fram til en felles løsning for kulturvern og tog i dette området. Samarbeidet medfører en landskapsplan for området og Middelalderparkens grønne område blir nesten dobbelt så stort som det er i dag.

  • Det er italienske Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) som utfører hovedarbeidene på denne delen av Follobaneprosjektet
  • Bygging av en 600 m lang betongtunnel for Follobanen og Østfoldbanens spor gjennom Middelalderparken og Klypen området
  • Etablering av byggegrop og videreføring av betongtunnelen under de eksisterende jernbanesporene på Loenga
  • Klargjøring og forskjæring for innslaget til Follobanens lange tunnel under Mosseveien ved Loenga
  • Tilkobling til flere plattformer på Oslo S og ombygging av eksisterende kulverter for Østfoldbanen og kulverten for sporene til Lodalen inne på sporområdet for Oslo S
  • Jernbanetekniske arbeider som blant annet innebærer bygging av spor, kontaktledningsanlegg, og elkraftforsyningsanlegg
  • Arkeologiske utgravinger utført av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på vegne av Riksantikvaren og Bane NOR.