Gi innspill

Her kan du lese mer om planprosessen og når du kan komme med dine innspill og kommentarer til Jernbaneverket.

Status Sørli-Brumunddal vinter 2017 
Kommunene Stange og Ringsaker vedtok i desmber 2016 enstemmig Bane NORs forslag til kommunedelplan for dobbeltspor. Det betyr at Bane NOR kan starte opp med reguleringsplan i Stange i løpet av 2017. 

Videre planlegging av strekningen Jessnes-Brumunddal avhenger av ny Nasjonal Transportplan fra 2018.  

Bane NOR har anbefalt korridor vest på Hamar, men kommunen har vedtatt korridor øst. Det foreligger innsigelse til alle korridorer og saken ender på Kommunal- og moderniseringsdepartementets bord. Det er uklart når det vil foreligge en avgjørelse derfra.

Historikk
Jernbaneverket overleverte forslag til anbefalt trase og kommunedelplan med konsekvensutredning til kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 1. juni. Fra 1. juli til 16. september kan alle som vil sende innspill (høringsuttalelser) til planforslaget til Jernbaneverket.

Send høringsuttalelsen til: Jernbaneverket Postboks 4350, 2308 Hamar eller postmottak@jernbaneverket.no - med kopi til kommunen. Les mer om høringsuttalelser.

Deltakelse gir bedre planer
Det er ikke mulig for oss i Jernbaneverket å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i en jernbaneutbygging kommer med innspill. Vår erfaring er derfor at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen.

Ønsker innspill tidlig
Når et jernbaneanlegg skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig jernbanetrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Jernbaneverket og offentlige høringer. Jernbaneverket anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.

Jernbaneverket arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder  Jernbaneverket også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Informasjonsmøter på strekningen Sørli-Brumunddal høsten 2016
Det vil bli arrangert folkemøter og «åpne kontordager» utover høsten. På åpne kontordager kan alle som vil møte opp for å snakke med representanter fra Jernbaneverket og stille spørsmål. Lag og foreninger vil bli invitert til egne særmøter med Jernbaneverket.

Folkemøter
25. august - Hamar - Scandic – Harven 1 og 2 – kl.18.00-21.00
30. august - Ringsaker - Teatersalen i Brumunddal – kl.18.00-21.00
31. august - Stange - Kommunestyresalen – kl.18.00-21.00

Særmøter med lag og foreninger (egne invitasjoner blir sendt ut)
16. august - Særmøter - Ringsaker – Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2, Brumunddal
17. august - Særmøter -Stange - Formannskapssal
18. august - Særmøter -Hamar – Jernbaneverket Stangevegen

Kontordager (alle som vil kan komme)
29. august - Åpen kontordag - Hamar – Infosenteret i Kulturhuset - Kl. 09.00 – 16.00
6. september - Åpen kontordag - Ringsaker – Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2, Brumunddal - Kl. 09.30 – 16.00
7. september - Åpen kontordag - Stange – Formannskapssal - Kl. 09.00 – 16.00

Hvordan dere kan engasjere dere i planprosessen

  • I de åpne møtene får du informasjon om status i planarbeidet og de aktuelle korridorene som utredes.
  • Følg oss gjerne på facebook og nett for å få med siste informasjon om prosjektet.
  • Bruk gjerne lokale organisasjoner, lag og foreninger som "kanaler" for innspill.
  • Dere kan uttale dere direkte til Jernbaneverket når planen kommer på høring. Alle innspill i høringsperioden blir samlet, vurdert og besvart etter høringsperidens slutt (merknadsbehandling). Les mer om planprosessen her og når du kan komme med innspill til Jernbaneverket gjennom høring (offentlig ettersyn) av planene.