Fakta om prosjektet

Her kan du lese mer om status og fakta for InterCity-strekningen Sørli-Hamar (Åkersvika)

Flyfoto fra Hamar. Foto: Hilde Lillejord, JBV

Status høsten 2017 
Planlegging av dobbeltspor gjennom Stange er i rute. Neste fase er arbeidet med reguleringsplan, som er ventet å ta ca. to år.

Både Stange og Ringsaker vedtok høsten 2016 enstemmig Bane NORs forslag til kommunedelplan for dobbeltspor. Det betyr at Bane NOR starter opp med reguleringsplan i Stange i løpet av inneværende år. 

Videre planlegging av strekningen er omtalt i Nasjonal Transportplan 2018-2029.  

Bane NOR har anbefalt korridor vest på Hamar, mens kommunen har vedtatt øst. Etter innsigelser gikk saken til regjeringen som ikke ville godkjenne vedtaket fra kommunsetyret. Saken er nå tilbake hos Hamar kommune, og det kan ventes en avgjørelse i 2020.

Historikk
Jernbaneverket har tidligere overlevert forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning med anbefalt valg av trasè for strekningen. I henhold til fastsatt planprogram ble det utredet tre alternative korridorer gjennom Hamar med hver sin stasjonsplassering:

  • Korridor 1: stasjonsplassering ved dagens stasjon (ett alternativ med bro og ett alternativ med kulvert)
  • Korridor 2: stasjonsplassering ved Hamar rådhus
  • Korridor 3: stasjon ved Vikingskipet

Kartet over viser tre alternative utredningskorridorer fra Sørli til Brumunddal gjennom Hamar som er angitt i planprogrammet.

I Stange og Ringsaker var det fastsatt én utredningskorridor med dagens stasjonslokalisering. Les mer om anbefalingen.

Hele strekningen er på ca. 30 kilometer. Utredningskorridorene går gjennom kulturlandskap med viktige landbruksarealer og mange kulturminner, i tillegg til Åkersvika naturreservat og Ramsar-område. Dette stiller store krav til et grundig planarbeid, slik at den mest optimale trasékorridoren kan velges basert på et bredt utvalg av hensyn og kriterier. Her kan du lese fagrapportene.

Planprogrammet er "planen for planen", og dannet grunnlaget for utarbeidelsen av forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning. I planprogrammet fremgår det hvilke trasékorridorer som skulle utredes videre, hvilke metoder Jernbaneverket skulle benytte i utredningen, hvilke tema som skulle utredes, fremdrift og ikke minst når og hvordan offentligheten kunne bidra i arbeidet. Planprogrammet for Stange, Hamar og Ringsaker ble fastsatt av de tre kommunestyrene 17. juni 2015.

Grunnet den uavklarte situasjonen for Hamar jobbes det i øyeblikket bare med detalj- og reguleringsplan for Stange.