Fakta om prosjektet

Her kan du lese mer om status og fakta for InterCity-strekningen Sørli-Åkersvika.

Flyfoto fra Hamar. Foto: Hilde Lillejord, JBV

Status vinteren 2017/2018 
Planlegging av dobbeltspor gjennom Stange er i rute. Neste fase er arbeidet med reguleringsplan. Den fasen  er ventet å ta ca. to år, og skal etter planen startes opp i løpet av 2018

Både Stange og Ringsaker vedtok høsten 2016 enstemmig Bane NORs forslag til kommunedelplan for dobbeltspor. Videre planlegging av strekningen er omtalt i Nasjonal Transportplan 2018-2029 (Ntp).

I Stange og Ringsaker var det fastsatt én utredningskorridor med dagens stasjonslokalisering. Les mer om anbefalingen.

Hele strekningen er på ca. 30 kilometer. Utredningskorridorene går gjennom kulturlandskap med viktige landbruksarealer og mange kulturminner, i tillegg til Åkersvika naturreservat og Ramsar-område. Dette stiller store krav til et grundig planarbeid, slik at den mest optimale trasékorridoren kan velges basert på et bredt utvalg av hensyn og kriterier. Her kan du lese fagrapportene.

Historikk gjennom Hamar
 I henhold til fastsatt planprogram ble det utredet tre alternative korridorer gjennom Hamar med hver sin stasjonsplassering:

  • Korridor 1: stasjonsplassering ved dagens stasjon (ett alternativ med bro og ett alternativ med kulvert)
  • Korridor 2: stasjonsplassering ved Hamar rådhus
  • Korridor 3: stasjon ved Vikingskipet

Kartet over viser tre alternative utredningskorridorer fra Sørli til Brumunddal gjennom Hamar som er angitt i planprogrammet.

Grunnet den uavklarte situasjonen for Hamar jobbes det i øyeblikket bare med detalj- og reguleringsplan for Stange. Ifølge Jernbanedirektoratet jobbes det mot å avklare trasé videre gjennom byen før rullering av neste Ntp i 2020/21.