Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Hamar (Åkersvika) - Lillehammer.

Forstudie
Planleggingen startet høsten 2015 med en forstudie. Dette var et forberedende arbeid for det som heter planprogram med konsekvensutredning. I forstudien ble aktuelle  trasékorridorer skissert, og utbyggingsrekkefølge. Men også hvilken delstrekning som i henhold til Nasjonal transportplan (2018-2029) burde bygges ferdig når. Jernbaneverket la fram forstudien høsten 2016, og senere planprogram. Sommeren 2017 kom Bane NOR med en tilleggsutredning som ligger vedlagt under her. Våren 2018 jobber Bane NOR med utkast til planprogram som skal oversendes Hamar kommune.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.