Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Hamar (Åkersvika) - Lillehammer.

Forstudie
Planleggingen startet høsten 2015 med en forstudie. Dette var et forberedende arbeid for planprogram med konsekvensutredning. I forstudien ble det gjort vurderinger av relevante trasékorridorer og utbyggingsrekkefølge, og av hvilken delstrekning som i henhold til NTP burde bygges ferdig når. Jerbaneverket la fram forstudien høsten 2016. Våren 2018 jobber Bane NOR med utkast til planprogram som oversendes Hamar kommune til sommeren.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.