Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Hamar (Åkersvika) - Lillehammer.

Forstudie
Planleggingen starter høsten 2015 med en forstudie. Dette er et forberedende arbeid for planprogram med konsekvensutredning. I forstudien gjøres blant annet vurderinger av relevante trasékorridorer og utbyggingsrekkefølge, og av hvilken delstrekning som i henhold til NTP skal bygges ferdig når. Jerbaneverket la fram forstudien høsten 2016.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.