Gi innspill

Her kan du lese mer om planprosessen og når du kan komme med dine innspill og kommentarer til Jernbaneverket.

Planleggingsleder Sverre Setvik svarer på spørsmål fra engasjerte deltakere på informasjonsmøte i Hamar. Foto: Hedda Nossen

Deltakelse gir bedre planer
Det er ikke mulig for oss i Jernbaneverket å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i en vegutbygging kommer med innspill. Vår erfaring er derfor at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen.

Ønsker innspill tidlig
Når et jernbaneanlegg skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig jernbanetrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Jernbaneverket og offentlige høringer. Jernbaneverket anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.

Jernbaneverket arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder  Jernbaneverket også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Hvordan dere kan engasjere dere i planprosessen

  • I de åpne møtene får du informasjon om status i planarbeidet og de aktuelle korridorene som utredes.
  • Følg oss gjerne på facebook og nett for å få med siste informasjon om prosjektet.
  • Bruk gjerne lokale organisasjoner, lag og foreninger som "kanaler" for innspill.
  • Dere kan uttale dere direkte til Jernbaneverket når planen kommer på høring. Alle innspill i høringsperioden blir samlet, vurdert og besvart etter høringsperidens slutt (merknadsbehandling). Les mer om planprosessen her og når du kan komme med innspill til Jernbaneverket gjennom høring (offentlig ettersyn) av planene.