Fakta om prosjektet

I henhold til gjeldende NTP planlegges strekningen mellom Hamar og Lillehammer med sikte på sluttføring i 2030. Når det sammenhengende dobbeltsporet til Lillehammer er fullført, vil reisetiden til Oslo reduseres med ca. 50 minutter.

Det planlegges ca. 45 km dobbeltspor på strekningen gjennom kommunene Ringsakerog Lillehammer. Stasjonene i Brumunddal, Moelv og Lillehammer vil ligge på samme sted som i dag. Terrenget mellom tettstedene er til dels bratt og krevende for jernbanebygging. Det vil være sentralt å finne teknisk gode traséer, som samtidig tar hensyn til blant annet naturmiljø og kulturlandskap.

 Oppstart på planprogram i 2017
Jernbaneverket planlegger å varsle planoppstart første halvdel av 2017. Da publiseres et planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning. Dette planprogrammet beskriver hva Jernbaneverket vil utrede, hvilke alternativer og hvilke metoder som skal benyttes, samt hvordan medvirkning fra omverdenen skal foregå.

Som grunnlag for planprogrammet utarbeider Jernbaneverket for tiden en forstudie. I forstudien gjøres blant annet vurderinger av relevante trasékorridorer og utbyggingsrekkefølge, og av hvilken delstrekning som i henhold til NTP skalbygges ferdig til 2026.