Fakta om prosjektet

I henhold til gjeldende NTP planlegges strekningen mellom Hamar og Lillehammer med sikte på sluttføring i 2034. Når det sammenhengende dobbeltsporet til Lillehammer er fullført, vil reisetiden til Oslo reduseres med ca. 50 minutter.

Det planlegges ca. 45 km dobbeltspor gjennom Ringsaker og Lillehammer. Stasjonene i Brumunddal, Moelv og Lillehammer vil ligge på samme sted som i dag. Fordi terrenget er krevende for jernbanebygging vil det bli viktig å finne teknisk gode traséer, som samtidig tar hensyn til  naturmiljø og kulturlandskap.

Oppstart av planprogram
Ettersom strekningen ikke er er prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan (2018-2029), er det usikkert når det blir planoppstart. Handlingsprogrammet for Ntp er ventet avklart i løpet av første halvår 2018. Etter den tid vet vi mer.