Fakta om prosjektet

I henhold til gjeldende NTP planlegges strekningen mellom Hamar og Lillehammer med sikte på sluttføring i 2034. Når det sammenhengende dobbeltsporet til Lillehammer er fullført, vil reisetiden til Oslo reduseres med ca. 50 minutter.

Det planlegges ca. 45 km dobbeltspor gjennom Ringsaker og Lillehammer. Stasjonene i Brumunddal, Moelv og Lillehammer vil ligge på samme sted som i dag. Fordi terrenget er krevende for jernbanebygging vil det bli viktig å finne teknisk gode traséer, som samtidig tar hensyn til for eksempel naturmiljø og kulturlandskap.

 Oppstart av planprogram
Bane NOR arbeider med sikte på planoppstart i 2017. Da publiseres et planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning. Dette planprogrammet beskriver hva Bane NOR vil utrede, hvilke alternativer og hvilke metoder som skal benyttes, samt hvordan medvirkning fra omverdenen skal foregå.

Som grunnlag for planprogrammet har Bane NOR utarbeidet en forstudie. I forstudien gjøres det blant annet vurderinger av trasékorridorer, og hvilke delstrekninger som  skal stå ferdig når.