Forslag til planprogram for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund

Jernbaneverket har lagt ut forslag til Planprogram for dobbeltspor og hensettingsanlegg «Gulskogen – Hokksund» til høring og offentlig ettersyn.

Tiltaket er konsekvensutredningspliktig og rammer og opplegg for Konsekvensutredning (KU) inngår i planprogrammet. Jernbaneverket varsler samtidig oppstart av planarbeid for kommunedelplan med konsekvensutredning for jernbanestrekningen fra og med Gulskogen stasjon til og med Hokksund stasjon.

 Tiltaket omfatter deler av Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner og forslaget er lagt ut til gjennomsyn i de tre kommunene. Høring og offentlig ettersyn gjennomføres i perioden 18. april – 30. mai 2016.

 Hensikten med planarbeidet er å avklare framtidig korridor for dobbeltsporet jernbane med driftsveg og lokalisering av hensettingsareal for 30 togsett, inklusive tekniske anlegg med infrastruktur, rigg- og anleggsområder og eventuelle deponi.

 Varslet planområde omfatter tre alternative korridorer og hensettingsanlegg mellom Gulskogen – Mjøndalen, samt to alternative korridorer mellom Mjøndalen – Hokksund. Planområdet inkluderer også areal for pågående planprosesser rundt stasjonsområdene i Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund for å sikre funksjonell tilpasning til tilgrensende prosjekter. Planområdets omfang vil reduseres gjennom planprosessen.

 

Forslag til Planprogram kan du laste ned og lese ved å klikke på denne lenken.

Se kart over forslag til planavgrensing.