Nytt kryssingsspor under bygging

Ved Djupvik på Ofotbanen er nå arbeidet med et nytt kryssingsspor i full gang. Senhøstes neste år skal sporet tas i bruk og kapasiteten på banen økes ytterligere.

Arbeidene med å bygge forskjæring til vestre tunnelportal på det nye Djupvik kryssingsspor er i full gang. (Foto: Njål Svingheim)

Arbeidet med å øke kapasiteten på landets nordligste jernbanestrekning fortsetter. Etter at alle banens mellomstasjoner (Bjørnfjell, Katterat, Rombak og Straumsnes) har fått nye og lengre kryssingsspor, har turen nå kommet til Djupvik der det ikke har vært kryssingsspor tidligere. Det vil si, i Ofotbanens første år var det stasjon på stedet, men denne ble fjernet allerede på 1920-tallet. Djupvik ligger midt mellom Narvik og Straumsnes stasjoner. Anlegget skal skje raskt.Simen Grenersen er prosjektleder for Djupvik kryssingsspor.

-Vi regner med byggetid for selve tunnelen på cirka 20 uker, sier Jernbaneverkets prosjektleder Simen Grenersen. Entreprenøren LNS hadde oppstart rett etter at kontrakten ble signert i slutten av mai, og allerede nå er arbeidet med riggområde og påhugg for tunnelen kommet langt.

Tunnel
For det er for det meste en tunnel som skal bygges. - Vi bygger en 800 meter lang tunnel på innsiden av det eksisterende sporet, forteller Grenersen. Den gamle linja vil utgjøre spor 2 på det som blir Djupvik kryssingsspor. I tillegg skal det også bygges et stikkspor ut fra spor 2 som skal brukes av Jernbaneverkets vedlikeholdsmaskiner. Underbygningskontrakten med LNS (Leonard Nilsen og sønner AS) er på om lag 130 millioner kroner. Den omfatter for uten selve tunnelen også underbygning for stikksporet og traseen ved avgreningene fra eksisterende spor i begge ender.

I mai 2017 skal så de jernbanetekniske arbeidene begynne. Det omfatter skinner, sviller og kontaktledning, samt strømforsyning og teleanlegg. Signalanlegget blir et nybygd anlegg av typen NSI 63. Dette anlegget blir satt inn i et nytt teknisk hus som skal bygges på stedet. NSI 63-anlegget skal bygges slik at det enkelt kan demonteres og brukes om igjen andre steder når Ofotbanen etter planen skal få ERTMS -anlegg i 2022. ERTMS er den nye felles europeiske standarden for signalanlegg.

Utfordringer
Selv om det aller meste av det nye kryssingssporet består av en 800 meter lang tunnel så er det også her noen utfordringer. - Vi har en stram framdriftsplan nå i sommer ,sier Grenersen. Årsaken er at vi må være ferdige med alle arbeider inntil sporet der avgreningene kommer mens vi har disponeringstid på rundt åtte timer hver natt/formiddag i forbindelse med banens årlige sommervedlikehold. Det betyr at vi nå prioriterer dette høyt for å sikre at vi når tidsfristene. I selve tunnelen tyder undersøkelsene på at det skal være godt fjell, men noe oppsprukket i de ytre sonene av tunnelen. - Det blir spennende, man vet aldri sikkert før man er i gang inne i tunnelen, sier prosjektlederen.

Her passerer et malmtog det som nå er en anleggsområdet ved Djupvik for ett år siden. (Foto:Njål Svingheim)

Fakta Djupvik kryssingsspor:

  • Lengde nytt spor: 1060 m
  • Lengde i tunnel: 830
  • Lengde stikkspor:90
  • Byggestart: mai 2016 (forberedende arbeider i 2015)
  • Tas i bruk: høsten 2017
  • Total kostnad: 328 MNOK

Større tunnelprofil ved Katterat
Denne sommeren pågår også et annet tunnelarbeid. Tore Høgset er prosjektleder for sommerens arbeider med profilutvidelse i tunnelene ved Katterat. På Katterat stasjon blir profilet utvidet for å gjøre plass til montering av nytt kontaktledningsanlegg. Katterat fikk nytt kryssingsspor i tunnel innenfor den gamle stasjonen i 2002, men det gamle sporet trenger nå fornyelse av kontaktledningen. Da trengs mer plass i tunneltakene i Kapp-Horn-tunnelen (287m) som ligger i vestre ende og i Sørdalstunnelen (389m) i østre ende av stasjonen.

 - Dette har gått helt etter planen og nå er vi ferdige med Kapp Horn- tunnelen etter bare vel to ukers anleggstid, sier prosjektleder Tore Høgseth på Katterat.  Katterat-prosjektet bygges av  entreprenørene Taraldsvik Maskin og Vasdal AS. 

Tunnelene ved Katterat stasjon får størrre profil i sommer for å gi plass til nytt kontaktledningsanlegg. (Foto: Njål Svingheim)

Fjernledning fullføres
Ny fjernledning langs Ofotbanen fullføres i år.Det tredje av de store prosjektene som pågår på Ofotbanen blir fullført mot slutten av året. Gjennom flere år har Jernbaneverket bygget ny fjernledning for strømforsyningen til togtrafikken. Langs banen går det en egen høyspentledning som mater inn kjørestrømmen til kontaktledningsanlegget. Denne ledningen var overmoden for fornyelse og resultatet har blitt en helt ny høyspentlinje fra Narvik til Bjørnfjell. Samtidig forsynes også stedene langs banen for første gang med ordinær 50hz strøm da man henger på en slik lavspentlinje på de samme mastene. Dermed får både Rombak og Katterat vanlig strømforsyning og ikke lenger nedtransformert strøm fra kjørestrømanlegget.