Fornyelse av Ofotbanens strømforsyning

Jernbaneverket skal i løpet av de neste to årene bygge og renovere to kraftlinjer i Narvikområdet. Hensikten er å sikre nok strøm til verdens nordligste elektrifiserte jernbane.

Nye kryssingsspor på Ofotbanen gir også økt behov for støm. Jernbanebverket skal fornye to kraftlinjer for jernbanens strømforsyning innen 2015. Foto: Jernbaneverket

Den 35 kilometer lange kraftlinjen, også kalt Fjernledningen, mellom Narvik og Bjørnfjell er en del av strømforsyningen til togdriften på Ofotbanen. Linjen ble bygget på stålgittermaster i 1923. Selv om tråder og fundamenter er byttet ut i løpet av de siste ti årene, er mastene nå modne for utskiftning.

I tillegg til dette skal det bygges en ny kraftlinje på omtrent 15 km fra Rombak til Bjørnfjell, en såkalt biforbrukslinje. Denne 22kV-linjen skal primært forsyne Jernbaneverkets anlegg.
Biforbrukslinjen mellom Rombak og Bjørnfjell skulle opprinnelig bygges som en frittstående linje med komposittmaster, men den opprinnelige løsningen ble alt for kostbar og det ble besluttet å henge den nye biforbrukslinjen på de nye mastene, noe som gir store besparelser.

Hele prosjektet med bygging og renovering av begge linjene skal være fullført i løpet av 2016. Arbeidet vil foregå gjennom til dels krevende terreng, og vil kreve utstrakt bruk av helikopter.

Rejlers Consulting AS har hatt ansvaret for prosjekteringen av linjene. Konkurransegrunnlaget for hele Fjernledningsprosjektet Rombak-Bjørnfjell blir lagt ut tidlig i 2015 og jobben vil starte i løpet av andre kvartal 2015.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Terje Ingebrigtsen, terje.ingebrigtsen@jbv.no.

 Illustrasjonen viser den 35 kilometer lange traséen til kraftlinjen mellom Narvik og Bjørnfjell som skal fornyes. I tillegg skal det bygges en forsterkningslinje mellom Rombak og Bjørnfjell (lilla strek på illustrasjonen).