Dette er Lysaker-Sandvika

Jernbaneverket åpner i august 2011 den nye strekningen fra Lysaker til Sandvika. Banen er 6,7 km lang og ligger for det meste i tunnel. Den nye strekningen kommer i tillegg til den gamle Drammenbanen og betyr sammen med Lysaker stasjon som åpnet i 2009 økt kapasitet.

Om trasèen

Vestover fra Lysaker stasjon legges de nye hurtigsporene (Askerbanen) i midten med lokalsporene (Drammenbanen) på hver side. Askerbanen dukker så ned i en tunnel som fortsetter rett fram, mens Drammenbanen grener av mot Stabekk som i dag.

150 meter av tunnelen på Lysaker bygges som betongtunnel i åpen byggegrop. Ved Marstranderveien går tunnelen inn i fjellet. Denne tunnelen (Bærumstunnelen) er 5,5 km lang og fører fram til Engervannet øst for Sandvika.

Her kommer hurtigsporene ut fra fjellet med ett spor på hver side av lokalsporene. På strekningen langs Engervannet fram til Sandvika stasjon utvides fjellskjæringen slik at alle fire spor går parallelt.

Tverrslag

Tverrslag er atkomsttunneler til selve hovedtunnelen. Dette gir flere angrepspunkter for tunneldriften og forkorter byggetiden. Etter at tunnelen er satt i drift, blir tverrslagene beholdt som nødatkomster.

Ved tverrslagene etableres midlertidige anleggsområder som settes i stand etter utbyggingen. I anleggstiden brukes tverrslagene bl.a. til uttransport av stein fra tunnelen.

En rekke mulige plasseringer av tverrslagene er vurdert. Blant annet er miljøhensyn, fjellforhold, avstand til hovedtunnelen, og ruter for anleggstrafikken vektlagt.


 
 

Sandvika Øst

Ved tennisbanene på Blommeholm etableres et kort tverrslag med atkomst til anleggsområdet langs Engervannet, som er vanskelig tilgjengelig.

Ved tverrslaget plasseres bl.a. brakkerigg og verksted, og området gjerdes inn. Midlertidig anleggsvei bygges fra vestsiden av tennisbanen og ut på Engervannsveien.

 

 
Fossveien

Tverrslaget etableres fra turveien langs Fossveien med atkomst til Kirkeveien. Turstien flyttes midlertidig og opprettholdes i anleggstiden.

Området vil bestå av bl.a. brakkerigg og verksted og blir gjerdet inn.

 
 

Skallum

Anleggsvei etableres fra Gamle Ringeriksvei og ned til tverrslags-området, hvor det blir verksted og brakkerigg. Området gjerdes inn.

I tillegg blir tunnelen drevet fra Lysaker vest ved Marstranderveien. Her anlegges midlertidig anleggsvei langs sporene. Det blir bl.a. brakkerigg og verksted i et inngjerdet område.

Miljøhensyn

Jernbaneverket arbeider systematisk for å begrense konsekvensene for miljø og omgivelser i alle faser av prosjektet.

For anleggsfasen utarbeides et eget miljøoppfølgingsprogram (MOP) som skal ivareta hensynet til naturmiljøet og redusere ulempene for de som bor, har sin næring eller ferdes nær anleggsområdet.

Blant annet spesifiseres krav og tiltak for anleggstrafikk, støy, støv og rystelser, samt tiltak for å hindre grunnvannssenking og setningsskader. Programmet omfatter også:

  • Innvendig og utvendig tilstandsregistrering av boliger (videoopptak) som gjøres før anleggsstart. Ved eventuelle skadesaker sammenlignes før- og nåsituasjonen.
  • Målebolter på grunnmurer nær tunnelen for å avdekke eventuelle setninger.
  • Poretrykksbrønner for å følge grunnvannsutviklingen.
  • Rystelsesmålere nær spreningsstedene for å se at vibrasjonskravene overholdes. 
  • MOP legges ut til høring sammen med reguleringsplanen. Entreprenørene som skal utføre arbeidene, blir kontraktsmessig forpliktet til å følge kravene i programmet.

Trafikksikkerhet

Det er nedsatt en egen trafikksikkerhetsgruppe med representanter fra bl.a. Statens vegvesen, FAU, politiet, velforeninger, Bærum kommune og Jernbaneverket. I berørte områder utredes trafikksikkerheten, og avbøtende tiltak iverksettes etter behov.