Tunnelboremaskinen nærmer seg Årstad og Fløen

Nye Ulriken tunnel bygges med tunnelboremaskin (TBM). Etter hvert som maskinen når bebyggelsen på Årstad og i Fløen kan beboere nær tunneltraseen merke borestøy.

Bane NOR anslår at boliger som ligger ca. 200 meter eller nærmere tunnelløpene, kan oppleve during fra tunnelboremaskinen når den passerer. Lydnivået vil variere med geologiske forhold og hvordan det enkelte hus er fundamentert og bygget. Se kart nederst i artikkelen der soner for avstandene 200, 120 og 70 meter fra tunneltraseen er tegnet inn.

Støymålinger og boretider
Bane NOR utfører støymålinger kontinuerlig langs traseen. Boringen vil pågå store deler av døgnet, og durelyden fra maskinen vil ikke variere i styrke mens den er i drift. I tillegg til selve tunnelboringen, skal man gjøre jevnlige prøveboringer av mindre hull fremfor maskinen for å sjekke kvaliteten på fjellet. Boring av disse undersøkelseshullene vil også kunne merkes, men i langt mindre grad enn boringen med TBM.
Det blir pauser i boringen i forbindelse med vedlikehold av maskinen. I snitt er det boring 40-50% av tiden i løpet av et døgn. Når støymålingene overskrider tillatte grenseverdier for støy om natten, vil det bli opphold i boringen mellom kl. 23 og 07.

Slik kan det merkes
Når tunnelboremaskinen går direkte under eller nær bebygget område, kan naboene merke en kontinuerlig durelyd. Noen beskriver lyden som en jevn og monoton during som kan ligne på et gammeldags kjøleskap eller oppvaskmaskin. De husstandene som er nærmest traseen vil kunne merke during fra maskinen i 2-3 uker. Hvordan lyden fra tunnelboremaskinen vil oppleves avhenger av de lokale grunnforholdene, hvordan boligen er fundamentert og avstand til maskinen. For eksempel vil fundamentering på løsmasser virke dempende på lyden, og en kjelleretasje vil isolere mot lyd for etasjene over.

Trygg metode
Tunnelboring er en trygg og sikker arbeidsmåte å lage tunneler på som ikke vil skade omgivelsene. Det forventes at vibrasjonene fra maskinen vil være svært små, omtrent på nivå med rystelsene fra et passerende tog i den eksisterende tunnelen. Bane NOR følger opp anleggsarbeidet hver dag i samarbeid med vår entreprenør, JV Skanska Strabag.

Følg med på fremdriften
Maskinen nådde 200-meterssonen i øst i midten av juni, og man anslår at resten av boringen vil ta rundt tre måneder. Fremdriften vil variere, men er i gjennomsnitt ca. 100 meter per uke. Fremdriftskart som viser hvor maskinen er,  oppdateres på nettsiden 1-2 ganger per uke her.