Helgearbeid Kongsberg - Saggrenda

Bane NOR skal i perioden fra 02.05.18 til 13.06.18 bytte alle jernbaneskinner på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Saggrenda. Den mest intensive delen av arbeidet vil skje i helgen 5. og 6. mai og i denne helgen vil det heller ikke gå tog til/fra Kongsberg.

Skinnene mellom Kongsberg og Saggrenda er rundt 60 år gamle og modne for utskifting. For mottagere av dette varselet vil det mest støyende arbeidet pågå fra kl. 08:00 til 19:00 lørdag 5.mai og søndag 6.mai. Bane NOR beklager ulempene dette måtte påføre naboene.   

Hva slags arbeid skal gjennomføres?  

Det skal skiftes ut 12 kilometer med skinner og foretas 140 sveiseoperasjoner. Videre skal nye isolerte skjøter monteres og 42 000 klemmer og isolatorer og 21 000 underlagsplater skal byttes. Etterpå må skinnene slipes, og dette regnes som det mest støyende. Det blir både for- og etterarbeid rundt helgen, men dette regnes ikke som spesielt støyende. 

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommuneoverlege i Kongsberg kommune er orientert om arbeidene.

Hva betyr det for deg

I anleggsperioden betyr dette økt biltrafikk og anleggstrafikk fra våre entreprenører. Det blir etablert rigg områder forskjellige steder på strekningen. Vi vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil generere noe støy.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på eller i nærheten av jernbanespor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig at kjørestrømmen kobles ut og at togtrafikken stanses. Derfor må arbeidet utføres i en konsentrert og intensiv periode slik at ulempene for trafikkavviklingen på strekningen blir minst mulig.

Kontaktinformasjon:

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

  • Byggeleder, Knut Hvila Solhaug
  • Telefon: 916 79 420
  • E-post: Knut.Hvila.Solhaug@banenor.no