Nattarbeid - Nittedal stasjon

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 26. mai – 1. juni foregå støyende nattarbeid ved Nittedal stasjon.

Arbeidene utføres i regi av Rambøll på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser knyttet til planlagt nytt stasjonsområde og forlengelse av kryssingsspor i Nittedal. I tidsrommet fra lørdag 26.5. kl. 10.00 til søndag 27.5. kl. 11.00 vil det bli jobbet kontinuerlig. De øvrige nettene vil grunnundersøkelsene foregå i tidsrommet fra kl. 24.00 - 05.30.

De planlagte arbeidene genererer i utgangspunktet lite støy. Unntaket vil være intervallene hvor det bores i fast fjell. Under disse intervallene vil støyen overskride anbefalte grenseverdier for støy (ref. Miljødirektoratets veileder til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Disse intervallene vil imidlertid være relativt kortvarige (anslagsvis 5-20 minutter per borepunkt). Vårt mål er å redusere ulempene så mye som mulig, og vi vil derfor forsøke å tilrettelegge arbeidene slik at mest mulig av boring i fjell utføres på dagtid.

Tilbud om alternativ overnatting
Vi gjør oppmerksom på at kommuneoverlegen i Nittedal har innvilget støydispensasjon for de planlagte arbeidene som omfatter i alt 25 borepunkter innenfor det markerte området (se kartskisse lenger ned). Dispensasjonen er gitt under forutsetning av at berørte naboer tilbys alternativ overnatting på hotell. Vi understreker at eventuell alternativ overnatting må avklares/avtales med prosjektledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Kartskisse Nittedal

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene/alternativ overnatting m.m. ta kontakt på dagtid (08.00 – 15.00) med:

Prosjektleder Hilde Gjellum
Mobil: 402 42 531
E-post: hilde.gjellum@banenor.no

Kommunikasjonsrådgiver Espen Sare
Mobil: 400 27 507
E-post: espen.sare@banenor.no