Nattarbeid ved Monsrud

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 4. - 7. juni foregå støyende nattarbeid ved Monsrud (gamle Harestua stasjon).

Arbeidene utføres i regi av Muliticonsult AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser. Lunner kommune er orientert om arbeidene som vil foregå i tidsrommet mellom kl. 23.45 og 04.45 hver natt i perioden.

De planlagte arbeidene genererer i utgangspunktet lite støy. Unntaket vil være intervallene hvor det bores i fast fjell. Under disse intervallene vil støyen overskride anbefalte grenseverdier for støy (ref. Miljødirektoratets veileder til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Vi understreker at periodene med kraftig støy er relativt kortvarige (ca. 10 min. per borepunkt).

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene overnatting m.m. ta kontakt på dagtid (08.00 – 15.00) med:

Prosjektleder Morten Ødegård
Mobil: 928 60 268
E-post: morten.odegard@banenor.no