Styrker sikkerheten ved usikrede planoverganger på Kongsvingerbanen

Bane NOR har ansvaret for å ivareta sikkerheten knyttet til togtrafikk på det norske jernbanenettet. Vårt overordnede mål er å redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser til et absolutt minimum. De største sikkerhetsutfordringene er knyttet til planoverganger som ikke er sikret med bommer og/eller lyd- og lysanlegg.

Bane NOR tar ansvaret for sikkerheten på alvor. I løpet av de siste 15-20 årene har vi fjernet om lag 1700 planoverganger på landsbasis, men flere gjenstår. Vårt overordnede mål er å få fjernet flest mulig usikrede planoverganger så raskt som mulig. 

Det viktigste tiltaket for å øke sikkerheten for de som ferdes over usikrede planoverganger er at lokomotivfører tuter før passering. Tuting skjer ved orienteringssignaler (skilt) som varsler lokomotivføreren om at det skal tutes. En grundig gjennomgang har avdekket at det mangler orienteringsskilt på enkelte steder langs Kongsvingerbanen (se oversikt lenger ned). Dette har vi tatt umiddelbart fatt i. Skiltene settes opp fortløpende, og innen 3. september skal alle forskriftsmessige orienteringsskilt være på plass.

Orienteringsskilt settes opp på disse stedene

Riser (mellom Årnes og Seterstøa)
Pran (mellom Seterstøa og Disenå)
Ygtner, Linderud og Mangsethagen 1) (mellom Skarnes og Sander)
Gjelsnes, Bråten og Hansstuen 2) (mellom Skarnes og Sander)
Sandermoen, Hernesmoen og Hernes Ytre 3) (mellom Sander og Galterud)
Braaten (mellom Granli og Åbogen)
Vangeporta (mellom Magnor og Riksgrensa)

Utfyllende om regelverket

I utgangspunktet tilsier regelverket at det skal settes opp orienteringsskilt foran alle usikrede planoverganger. Forskriftene tillater imidlertid at ett orienteringssignal kan dekke flere planoverganger på steder med kort avstand mellom planovergangene (se fotnoter). Dette bidrar til å redusere omfanget av tuting, og dermed en betraktelig reduksjon av ulempene for berørte naboer. Som et ytterligere bidrag til å redusere ulempene har vi, innenfor rammen av gjeldende regelverk, lagt vekt på å optimalisere plasseringen av orienteringssignalene.

Ikke tuting på natta

I tillegg til forannevnte gjør vi oppmerksom på at orienteringssignalene vil bli utstyrt med underskilt som varsler lokomotivfører om at det i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 06.00 ikke skal tutes før passering. Dette gjelder for samtlige berørte planoverganger. Vi understreker imidlertid at det unntaksvis kan forekomme tuting på natta, bl.a. for å avverge eventuelle farlige situasjoner som følge av mennesker, dyr eller annet i sporet.

Dersom det er ønskelig/nødvendig med utfyllende informasjon, ta gjerne kontakt med;
Banesjef Tormod Bergerud (telefon: 916 57 303. E-post: tormod.bergerud@banenor.no) eller
kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund (telefon 916 55 989. E-post: hko@banenor.no) 

Fotnoter
1) Felles orienteringssignal ved Ygtner (retning Kongsvinger) og Mangsethagen (retning Oslo).
2) Felles orienteringssignal ved Gjelsnes (retning Kongsvinger) og Hansstuen (retning Oslo).
3) Felles orienteringssignal ved Sandermoen (retning Kongsvinger) og Hernes Ytre (retning Oslo).