Nattarbeid Gjøvikbanen

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra 26.4 til 29.4. bli utført maskinelt sporvedlikehold en rekke steder langs Gjøvikbanen.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for fordeling av ballastpukk i sporet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at det dreier seg om relativt få punkter på de ulike delstrekningene (se under). I tillegg vil maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Arbeid utføres på følgende delstrekninger/tidspunkt:

Eina-Gjøvik Natt til fredag 27.4. (22.00-06.00)
Jaren-Eina Natt til lørdag 28.4. (22.00-06.00)
Roa-Kjelsås Natt til søndag 29.4. (22.00 – 06.00)

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner/bydeler er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med undertegnede;

Med vennlig hilsen

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
Bane NOR Infrastrukturdivisjonen
Område Øst
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no