Nattarbeid Gjøvikbanen Grefsen-Grua

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra 4.-7.5. bli utført maskinelt sporvedlikehold en rekke steder på strekningen Grefsen-Grua.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for sporjustering og fordeling av ballastpukk i sporet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at det dreier seg om relativt få punkter på de ulike delstrekningene (se under). I tillegg vil maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Arbeid utføres på følgende delstrekninger/tidspunkt:

Natt til lørdag 5. mai: Delstrekningen Grefsen-Kjelsås
Natt til søndag 6. mai: Delstrekningen Hakadal-Stryken
Natt til mandag 7. mai: Delstrekningen Bjørgeseter-Grua

Arbeidene utføres i tidsrommet fra ca. kl. 22.00-06.00 de angitte nettene i perioden.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner/bydeler er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med undertegnede;

Med vennlig hilsen

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
Bane NOR Infrastrukturdivisjonen
Område Øst
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no