Natt-/helgearbeid - Gjøvikbanen Hakadal

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Gjøvikbanen. Som et ledd i dette, vil det fra 21. – 24. september foregå anleggsarbeid knyttet til utskifting av jernbanebru ved Hakadal stasjon. Hovedarbeidene utføres av Consolvo Anlegg AS på oppdrag fra Bane NOR.

Anleggsarbeidene vil foregå døgnkontinuerlig og vil innebære generell anleggsstøy fra maskiner og utstyr som benyttes. Enkelte aktiviteter/arbeidsoperasjoner vil medføre støy som overskrider anbefalte grenseverdier for støy som blant er beskrevet i retningslinjer fra Miljødirektoratet (T-1442/2016). Vi gjør imidlertid oppmerksom på at særlig støyende arbeider vil bli utført på dagtid.

Alternativ overnatting

Vi tilbyr alternativ overnatting for naboer som blir særlig berørt av de støyende arbeidene. Vi ber om at du tar umiddelbar kontakt med byggeledelsen dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet. Vi understreker at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall vil eventuelle utgifter til hotellopphold ikke bli dekket.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at helsemyndighetene i Nittedal er varslet, og at kommuneoverlegen har gitt tillatelse til at anleggsarbeidene kan utføres. Tilsvarende varsel er også sendt til lokale politimyndigheter.

Kort om bakgrunnen for brubyttet

Anleggsarbeidet ved Hakadal innebærer at den gamle stålbjelkebrua erstattes med en ny traubru som fylles med pukk (såkalt gjennomgående ballast). Dette bidrar til å forenkle fremtidig maskinelt sporvedlikehold på den aktuelle delstrekningen. Sist, men ikke minst innebærer konstruksjonsmetoden at støyen fra passerende tog blir betydelig redusert.

Kort om rekkefølge og gjennomføring av arbeidene

Anleggsområdet etableres kl. 01.00 natt til torsdag 21.9. Deretter starter arbeidet med midlertidig fjerning av kontaktledningen som forsyner togene med kjørestrøm. Kapping og midlertidig fjerning av sporet vil etter planen bli utført torsdag morgen. Deretter starter arbeidet med å løfte ut den gamle brua. Ettermiddag, kveld og tidlig natt vil det foregå diverse gravearbeider, blant annet knyttet til etablering av nye føringsveier for kabler. Parallelt vil den nye brua bli løftet på plass. Etter planen skal dette skje i tidsrommet mellom 19.00 og 24.00. 

I løpet av morgentimene fredag 22.9. vil det foregå pukkfylling. Deretter påbegynnes arbeidet med å bygge/reetablere sporet. Når dette er avsluttet vil sporet bli grovpakket (stabilisert). Dette foregår med dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin. Lørdag 23.9. vil det bli jobbet med etablering av langsgående gangbaner på den nye brua. I tillegg vil det foregå diverse murarbeider og tilpasninger av nye kabelføringer. 

Søndag 24.9 vil det foregå finjustering av sporet (pakking/stabilisering) samt diverse jernbanetekniske arbeider. Blant annet såkalt spornøytralisering som innebærer kapping/sveising for å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Spornøytralisering er et svært viktig tiltak både for å forebygge solslyng i sommerhalvåret og forhindre skinnebrudd i perioder med streng kulde. På tidlig kveldstid vil det foregå supplering (etterfylling) av pukk i sporet, før anleggsarbeidene rundes av med sluttkontroll av kabler, slik at Gjøvikbanen kan gjenåpnes for ordinær trafikk ved midnatt, natt til mandag 25.9.

Gjøvikbanen stengt

Vi gjør oppmerksom på at Gjøvikbanen er stengt for ordinær togtrafikk under hele anleggsperioden. For nærmere detaljer om alternativt transportopplegg, sjekk NSBs hjemmesider (www.nsb.no) eller ta kontakt med NSBs kundesenter på telefon 815 00 888.

For nærmere informasjon om anleggsarbeidene, ta kontakt med:

Prosjektleder Werner Halvor Moen
Tlf.: 953 35 935
E-post: moewer@banenor.no

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund
Tlf.: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no