Natt- og helgearbeid Kongsvingerbanen Mangåa bru - Sander

Bane NOR moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 6.- 9. oktober foregå døgnkontinuerlig natt-/helgearbeid knyttet til riving av jernbanebru over Mangåa ved Sander.

Arbeidene utføres av PEAB Anlegg AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, mobilkraner, lastebiler, rivemaskiner med pigghammer og gravemaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes. 

Vi beklager ulempene som følge av støy, men benytter samtidig anledningen til å understreke at den nye løsningen over Mangåa vil bidra til redusert støy fra togene sammenlignet med dagens situasjon. Tiltaket vil dermed ha en umiddelbar positiv effekt for naboene langs jernbanen. 

Detaljer om arbeidene

Den eksisterende brua over Mangåa skal rives og erstattes med ny elvekulvert og kjørekulvert. Ombyggingen innebærer at jernbanesporet legges på ny fylling som bidrar til en mer stabil sportrasé. 

Kongsvingerbanen stengt

Anleggsarbeidene påbegynnes kl. 22.45 fredag kveld og avsluttes kl. 05.30 mandag morgen. I hele anleggsperioden er Kongsvingerbanen stengt for ordinær togtrafikk. For nærmere informasjon om det alternative transportopplegget, se NSBs hjemmeside (www.nsb.no) eller kontakt NSBs kundesenter på tlf. 815 00 888) 

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Kongsvingerbanen blir berørt. 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at helsemyndighetene i Sør-Odal kommune er varslet om arbeidene, og har gitt tillatelse til at arbeidene kan gjennomføres. 

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med: 

Werner Moen
Prosjektleder, Bane NOR
Mobil: 953 35 935
E-post: moewer@banenor.no