Helgearbeid Østfoldbanen Østre linje

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det helgen 8. – 10. september foregå helgearbeid en rekke steder på strekningen Ski – Mysen. Arbeidene foregår dels i egen regi, dels i regi av entreprenører på oppdrag fra Bane NOR.

Maskinelt sporvedlikehold.

Lørdag 9. september vil det i tidsrommet fra kl. 07.00-14.00 bli utført maskinelt sporvedlikehold på en rekke delstrekninger mellom Ski og Mysen. Arbeidene vil forårsake støy knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Vi gjør oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse. Periodene med kraftig støy vil derfor være relativt kortvarige og forbigående.

Skotbu – Rehabilitering av planovergang.

Lørdag 9. september vil det i tidsrommet fra kl. 07.00-17.00 foregå sporarbeider i tilknytning til planovergang ved Skotbu stasjon. Tiltaket innebærer at planovergangen blir midlertidig fjernet/stengt mens arbeidene med å pakke (stabiliser) sporet forbi planovergangen pågår.

Tomter – Opprydding etter bruarbeider.

Lørdag 9. september vil det i tidsrommet fra 07.00-15.00 foregå opprydding i kjølvannet av bruarbeid som ble utført på viaduktene ved Tomter stasjon tidligere i sommer.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no