Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene vi får til prosjektet nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger.

Hvorfor utvide fra ett til to spor?

Kapasiteten på jernbanen mellom Sandnes og Stavanger er sprengt. Det er små eller ingen muligheter for å øke antall avganger eller antall stopp på dagens bane.

Etter utbyggingen kan lokaltogene kjøre hvert 15. minutt mot dagens halvtimes ruter.

All godstrafikk vil stoppe på Ganddal godsterminal. Noe som frigjør kapasitet på den 14,5 kilometer lange strekningen.

Hvor skal det nye sporet bygges?

Det nye sporet bygges inntil eksisterende spor på strekningen. Byggingen er delt inn i fire parseller: Sandnes-Lurahammeren, Lurahammeren-Jåttåvågen, Jåttåvågen og Hinna-Stavanger.

Det bygges tre nye holdeplasser: Gausel, Jåttåvågen og Paradis.

I tillegg til dobbeltspor og hyppigere avganger på strekningen anlegger Jernbaneverket tursti på strekningen Lura-Kvaleberg. 

Hva skjer med det gamle sporet?

Det oppgraderes til dagens standard samtidig med utbyggingen av nytt spor.

Når står prosjektet ferdig?

I henhold til Nasjonal transportplan skal hele strekningen være ferdig bygget i slutten av 2009. Fremdriften avhenger av at Stortinget følger opp med nødvendige årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Byggestart fant sted på parsellen Jåttåvågen oktober 2006.

Hva koster det å bygge?

Prosjektet har en kostnad på 1,8 milliarder kroner.

Hvor mange hus må fraflyttes eller rives i byggeperioden?

Tre hus må fraflyttes, og åtte hus må rives for å få plass til dobbeltsporet. Jernbaneverket har inngått frivillige avtaler med de fleste grunneiere.

Hvilke ulemper medfører anleggsperioden?

Ulempene knytter seg i første rekke til støy og støv fra anleggsområdene. I tillegg vil også noen veier og atkomster midlertidig legges om.

For hver parsell lages egne miljøplaner. Slike miljøoppfølgingsprogram legges ut til høring, og vedtas sammen med reguleringsplanen. Entreprenørene er kontraktsmessig forpliktet til å følge tiltakene i planen.

Blir det arbeider om natten?

Nattarbeid kan ikke unngås i områder der anlegget kommer i berøring med jernbanespor i drift. Støyende nattarbeid gjennomføres kun etter tillatelse fra kommuneoverlegen.

Berørte naboer får varsel i postkassen i forkant av spesielt støyende nattarbeid. Hvis særskilte hensyn tilsier dette, gis nære naboer tilbud om alternativ overnatting ved støyende nattarbeid.

Blir det like store ulemper for alle langs hele linjen?

De største ulempene i anleggsfasen knytter seg til spunting, peling, utgraving, sprengning og bortkjøring av masser. Ved spunting slås lange stålplater ned i bakken. Noe som hindrer utrasing av masser ved utgraving. Arbeidet utføres i varierende grad og på ulike tidspunkter. Berørte naboer får informasjon i postkassene.

Blir det store anleggsområder i byggeperioden?

Det legges vekt på å bruke så liten plass som mulig. Ved nye Gausel holdeplass er det anleggsplass. I den forbindelse er det bygget gang-og sykkelvei gjennom midlertidig kulvert.

I Jåttåvågen er det anleggsvirksomhet ved jernbanebruen og ved holdeplassen.

I Sandnes sentrum er det riggområde ved Altona.

Hva med myke trafikanter i nærheten av anleggsområdene?

Anleggsområdene og riggplasser sikres med gjerder. I tillegg kartlegges barns gang- og sykkelvei til og fra skolene. Jernbaneverket legger vekt på forsvarlig sikring av skoleveiene som blir berørt. Vi forsøker i størst mulig grad å styre anleggstrafikken utenom viktige skoleveier. I dette arbeidet samarbeider vi blant annet med velforeninger og skoler.

Blir det stygge sår i naturen?

Flere steder må området ved eksisterende jernbane utvides for å få plass til nytt spor. Alle inngrep i terrenget utbedres og settes i stand underveis eller etter anlegget står ferdig.

Blir det forsinkelser og problemer med togtrafikken i anleggsperioden?

Målet er at togtrafikken skal gå som normalt gjennom hele byggetiden. Av hensyn til sikkerheten kjører togene sakte forbi arbeidsstedene. Dette legges inn i rutetidene.

Det er også nødvendig å stenge jernbanen for togtrafikk blant annet enkelte helger og på dagtid

Hvordan får innbyggerne informasjon om utbyggingen?

Jernbaneverket gir ut nærinformasjon til naboer i områdene der det bygges. Ved spesielle arbeider legges nabovarsler direkte i postkassene. Andre kanaler er Jernbaneverkets nettsider og annonser i lokalpressen. I tillegg arrangeres informasjonsmøter blant annet ved parselloppstart.

Den beste informasjon til berørte naboer skjer likevel ansikt til ansikt. Vi legger derfor stor vekt på dialog både på åpne møter og på tomannshånd. Vi setter også pris på at folk ringer oss når de lurer på noe. Jernbaneverket har egne nabokontakter med spesielt ansvar for å følge opp henvendelser fra nærmiljøet.

Blir det mye støy fra jernbanen når anlegget er ferdig?

For å skjerme mot støy fra togene bygger Jernbaneverket ulike former for støyskjerming. Støyskjermer og fasadetiltak på enkelte eiendommer langs strekningen vil bringe støynivået fra togtrafikken under vedtatt grense for jernbanestøy.

På det nye anlegget vil støyen reduseres med to desibel som følge av at godstrafikken stopper på Ganddal.