Regulering av rømningsveier i Bærumstunnelen

Prosessen med reguleringsplan for tre nye nødutganger til Bærumstunnelen er nå i full gang. Disse kommer i tillegg til de tre adkomsttunnelene som er etablert og brukes i byggetida. Arbeidene i dagen med de nye nødutgangene forventes å starte til sommeren.

Illustrasjon av nødadkomsten ved Ballerud.Reguleringsplanen for det nye dobbelsporet på strekningen Lysaker–Sandvika ble vedtatt av Bærum kommunestyre 30. august 2006. I etterkant av reguleringsvedtaket ble utbyggingen detaljprosjektert, og det ble gjort en risikovurdering som viste behov for supplerende tiltak i forhold til rømningsveier og sikkerhet. Arbeidet med å utrede de forskjellige alternativene ble iverksatt umiddelbart.

Mens denne prosessen pågikk forelå utkast til nytt EU-direktiv vedrørende tunnelsikkerhet, som Norge blir forpliktet til å følge. I henhold til det nye regelverket skal avstanden mellom nødutgangene ikke overstige tusen meter.

Tre nye rømningsveier
Bærumstunnelen er 5,5 km.lang og har tre tverrslagstunneler. Disse brukes som adkomsttunneler ned til hovedtunnelen i byggefasen og  blir opprettholdt som permanente nødadkomster. I tillegg til dette er det nå prosjektert tre nye nødutganger på strekningen.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for de nye rømningsveiene ble varslet i Budstikka 22. mai 2008, og arbeidet med grunnerverv ble satt i gang. Reguleringsplanene er nå under behandling i Bærum kommune.  Så snart planene vedtas, kan arbeidene i dagen starte.

 Ved Engerjordet på Blommenholm etableres en 130 meter lang rømningstunnel fra Bærumstunnelen og ut i terrenget. Sprengningsarbeidet ned fra tunnelen er ferdig, og restrerende arbeider skal skje fra terrenget. Jernbaneverket håper arbeidet kan igangsettes til våren/sommeren. Forventet anleggstid i terrenget er inntil tre måneder.

På Ballerud etableres et røyksikkert rømningsrom nede i fjellet ved tunnelen, samt en rømningssjakt (40-50 meter) opp til en mindre bygning som etableres i terrenget bak Ballerud hagesenter. Her håper man at forberedende arbeider kan igangsettes i juni og at boring av sjakten kan starte i august. Anleggstiden forventes å vare i ca. fem måneder.

Ved Stabekk (Njålveien/Hansenjordet) etableres et rømningsrom nede i fjellet ved tunnelen og en rømningssjakt (40-50 meter) opp til en mindre bygning som etableres i terrenget. Man forventer oppstart av arbeidene til høsten. Også her forventer man en anleggstid på ca. fem måneder.

I prosjekteringen har man bestrebet seg på at bygningene ved utgangen av rømningsveiene skal være lite iøyefallende og ikke virke sjenerende for omgivelsene. Foran utgangene vil det bli en mindre beredskapsplass, men denne vil kun bli benyttet ved øvelser eller nødsituasjoner. Jernbaneverket er i dialog med beredskapsetatene om rømningskonseptet, og alle planer gjennomgås med relevante parter.