Jernbaneverket med egen karusell på Eidsvoll

Karusellen på Skibladnerbrygga er en målestasjon og har nå vært i drift noen få dager. Den er automatisert og tar vannprøver i Vorma to ganger om dagen.

Andrea Liereng sørger for at karusellen går som den skal. (Foto: Gerda Grøndal)Anleggsarbeidene med de nye vendesporene på Eidsvoll krever blant annet omfattende oppfyllingsarbeider langs Vorma, fra stasjonen og drøye 300 meter nordover. I tillegg til nye spor, etableres også “Vormtråkk”, en tursti nordover mellom elva og sporene.

I prosjektets reguleringsplan ligger en relativt omfattende miljøovervåkningsprogram, med blant annet jevnlig telling av fuglelivet og daglige målinger av vannkvaliteten.

I tillegg til vannprøvene som tas av karusellen, tas også vannprøver manuelt for å overvåke turbiditeten (mengden finstoff) i Vorma.  Målingene hittil bekrefter at utbyggingsarbeidene ikke har negativ påvirkning på vannkvaliteten.

Funksjonsbeskrivelse målestasjon
En målestasjon som tar automatiske vannprøver fra Skibladnerbrygga. Det går en inntaksslange fra skapet ned i vannet, og hver dag klokka 12:00 og 16:30 tar den en vannprøve som fylles i beholdere inne i skapet. Den kan også stilles inn til å ta målinger på andre tidspunkt eller tidsintervall.

Slangen inne i skapet som fyller vann i beholderne kan rotere og maskinen kan derfor ta mange vannprøver i ulike beholdere før den må tømmes. Selve skapet er et kjøleskap som sørger for å holde vannprøvene kalde til de blir hentet. Cowi henter vannprøvene hver uke og analyserer dem for å bestemme mengden finstoff i vannet (turbiditet), og et par andre parametere. Dette gjøres for å overvåke fyllingsarbeidets innvirkning på elva med tanke på blant annet vannkvalitet og fiskeyngel.

Sommerjobb som karusellsjef
NTH-studenten Andrea Liereng har sommerjobb på prosjektet og fungerer blant annet som karusellsjef. Hun tar en mastergrad som sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk, retning ikke bestemt, og har tre år igjen av studiene.

- Møtet med Jernbaneverkets utbyggingsprosjekt er så positivt at jeg nå vurderer å ta spesialisering mot vei/transport med fokus på jernbane eller geoteknikk, forteller Andrea.

I tillegg til jobben som karusellsjef er Andrea involvert i det meste som skjer på anleggsområdet. Hun bidrar i byggeledelsen, er med på møter og befaringer, fører dagbok i prosjektet og tar vannmålinger i Vorma.  Hun er også fotosjef og dokumenterer entreprenørenes arbeider i form av bilder.

- Andrea er en hyggelig og lærevillig deltaker i prosjektet, sier prosjektleder Asbjørn Rasdal. Bransjen trenger slike som henne og det er derfor viktig at det legges til rette slik at studentene blir kjent med bransjen. Og Andrea bidrar allerede meget godt i byggeledelsen, legger han til.

Utsikt til anleggsområdet fra Skibladerbrygga. Foto: Gerda Grøndahl