En moderne Vestfoldbane

Jernbaneverkets planer for modernisert Vestfoldbane har til hensikt å redusere reisetiden mellom Oslo og Vestfold-/Grenlandsområdet. En moderne jernbane vil også gi mulighet til å kjøre flere tog og dermed gi et bedre togtilbud for befolkningen i Vestfold- og Grenlandsområdet.

Historikk
Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane i 1881 og har etter åpningen spilt en sentral rolle for regionens næringsliv og bosetting. I 1949 ble banen bygget om til dagens normalsporvidde, og i 1957 ble den elektrifisert. Traseen er svært lite utbedret og bærer derfor preg av 1880-tallets byggeteknikk, med mange svinger og liten kapasitet.

Kort fortalt har Vestfoldbanen i dag ikke kapasitet til å ta flere tog, uten at forsinkelsene øker. Samtidig med at E18 gjennom Vestfold moderniseres og gir toget sterk konkurranse, fører regionens nære tilknytning til Oslo-området og miljøfokusering til et stadig økende behov for å modernisere Vestfoldbanen.

Moderniseringen så langt
Moderniseringen av Vestfoldbanen ble påbegynt i 1993, og skal gi kortere reisetid, flere togavganger, færre forsinkelser og bedre sikkerhet.

I dag er det bygd 23 km med  dobbeltspor i Vestfold. Den første delen sto ferdig i 1995 og går forbi Skoger. I 2001 kunne cirka 13 kilometer dobbeltspor åpne gjennom Sande kommune i nordre Vestfold og sommeren 2002 sto et kryssingsspor i Nykirke - mellom Skoppum og Holmestrand ferdig. Selv om dette er et kryssingsspor, vil det inngå som en del av modernisert Vestfoldbane når strekningen forbi Holmestrand står ferdig. 

Etter noen års pause var det klart for åpning av ytterligere 6 km med dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg i november 2011, og nå er utbyggingen av ytterligere 36 km med moderne dobbeltspor i full gang.

Nytt togsett på dobbeltsporet utenfor Sande.(Foto: Øystein Grue)
Når hele Vestfoldbanen er modernisert vil reisetiden mellom Tønsberg og Oslo være om lag 1 time – mot dagens 1 ½ time. Mellom Skien og Oslo vil reisetiden reduseres med en time.

I Nasjonal Transportplan (NTP 2010-2019) er det planlagt å bygge og å starte bygging av tre parseller på Vestfoldbanen i følgende utbyggingsrekkefølge:

• Barkåker - Tønsberg
• Holm – Nykirke
• Farriseidet – Porsgrunn

Barkåker-Tønsberg 
Nytt dobbeltspor Barkåker - Tønsberg har en total anleggslengde på 7,8 km. Prosjektet består av 5,8 km dobbeltspor fra Skotte nord for Barkåker til Tønsberg inkludert, ca 1,75 km tunnel gjennom Frodeåsen samt koblinger til eksisterende jernbanetrasè.

Gjennom Barkåker sentrum er den nye banen bygd i ett nedsenket betongtrau for å redusere barrierevirkningene av banen gjennom sentrum. 

I tillegg til de jernbanetekniske anleggene, er det bygd en landbruksbru helt i nord, en landbruksundergang ved Sverstad, en gang/sykkelbru over sporet ved gamle Barkåker stasjon, og til slutt en splitter ny vei bru til FV 540 (Barkåkerveien).  FV 540 er bygd om til miljøgate med ny atkomst fra Barkåker næringsområde like sør for Barkåker.

Inn mot Tønsberg ligger den 1,75 km lange Jarlsbergtunnelen. Tunnelen går inn under Tomsbakken (RV 19) og kommer ut ved Frodegata i Tønsberg like uten for Tønsberg stasjon. 

I tillegg har vi snudd kjøreretningen i sløyfa gjennom Tønsberg sentrum. Dvs at togene som kommer nordrfra,  kommer ut av tunnelen og kjører rett inn på stasjonen. Sløyfa passeres først på veien videre sørover.

Første spadetak ble tatt 2. mars 2009 og 7. november 2011 ble sporene tatt i bruk. 
Nå kan togene møtes på det nye dobbeltsporet. Her fra Barkåker. (Foto: Freddy Samson Fagerheim)

Holm-Nykirke
Prosjektet har en total anleggslengde på 14,1 km med dobbeltspor fra Holm i Sande til Nykirke kryssingsspor i Re kommune. 12,3 km skal gå i tunnel og nye Holmestrand stasjon bygges inne i fjellet. Dette er den første strekningen på Vestfoldbanen som dimensjoneres for hastigheter opp mot 250 km/t. 

Den nye stasjonen får fire spor, hvorav to blir gjennomgående  og to blir avviksspor med plattform. Det bygges to atkomster fra Holmestrand sentrum, èn ved dagens stasjonsområde som skal bygges om til ny kollektivterminal, og èn lengre sør i sentrum (ved den gamle politistasjonen).

16. august 2010 fyrte Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa av første salve på Holm. Med seks års byggetid er det nye dobbeltsporet er planlagt ferdig høsten 2016. Kostnadsrammen for prosjektet er 5,7mrd (2010 kroner).

 Den nye stasjonshallen i Holmestrand blir enorm. Det blir fire spor, to for avstigning og to for gjennomkjøring. Her en illustarsjon av hvordan den kan bli. (Illustrasjon: Public arkitekter)


Farriseidet-Porsgrunn
Mellom Larvik og Porsgrunn skal vi bygge 22 km med ny dobbeltsporet jernbane fordelt på syv tunneler og ti broer til en totalkostnad på 6,1 mrd. kroner (2011). Vi bygger for fremtiden og det nye sporet tilrettelegges derfor for hastigheter opp mot 250 km/t. 

Foreløpig er det delt inn i fire grunnentrepriser. Når det gjelder de jernbanetekniske entreprisene så ønsker Jernbaneverket å tenke litt nytt. Kanskje blir det en jernbaneteknik entreprise, eller kanskje slås to eller flere fag sammen. Signal skal anskaffes gjennom en egen rammeavtale. 

 Med byggestart i september 2012 kan den nye banen kan tas i bruk sommeren 2018.

Illustrajonen viser hvor ny jernbane kommer ut av Eidanger tunnelen, og viser veien videre inn mot Porsgrunn. (Illustrasjon Sweco)

Veien videre
Oppmerksomme lesere vil se at det mangler noen kilometer før vi får dobbeltspor på hele Vestfoldbanen fra Drammen til Porsgrunn. Drammen - Skoger, Nykirke - Barkåker og Tønsberg - Larvik er alle enkeltsporstrekninger, som ikke er under planlegging. 

Jernbaneverket har utredet de aktuelle strekningene, og 16. februar 2012 ble konseptvalgutredningen for InterCity-strekningene overlevert til samferdselsministeren.

I utredningen er det hovedsakelig tre konsepter som er utredet. Les mer omKVU her.