Vi bidrar til levende byer!

Enheten plan, arkitektur og knutepunkt har ansvar for planprosesser, samarbeidsavtaler og arkitektur.

Sentrale statlige myndigheter og de fleste politiske partier er enige om at byutvikling og boligbygging i all hovedsak bør skje gjennom utvikling av knutepunkt. Nasjonal transportplan er Stortingets bestilling til Bane NOR, og i planen for 2014-23 er utvikling av knutepunkt et viktig mål. Dette er også nedfelt som et mål i statlige planretningslinjer, klimaforliket og i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Ved å etablere arbeidsplasser og boliger i nærheten av stasjonene, styrkes jernbanen.

InterCity-prosjektet har ansvar for å bygge et stoppested for tog som er tilgjengelig for de reisende, dvs. et stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra andre reisemidler til tog. Foto: Hilde Lillejord

Ansvaret for å utvikle knutepunkter er ikke plassert hos en aktør, men hos alle statlige, regionale, kommunale og private aktører som har virkemidler innenfor areal- og transportplanlegging. Alle må samarbeide om hvordan byen, knutepunktet og jernbanen skal fungere sammen 

Kjennetegn på et knutepunkt, forbundet med InterCity-stasjon, er høy arealutnyttelse, flere virksomheter med stor aktivitet, god tilgjengelighet og framkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Det skal også være enkelt og effektivt for reisende å bytte mellom ulike transportmidler.