Hvorfor InterCity?

Utbyggingen av dobbeltspor i InterCity-nettet vil gi de reisende et nytt og fremtidsrettet togtilbud med kort reisetid og hyppige avganger.

InterCity gir effektiv og miljøvennlig transport og vil gjøre det enklere å bo og jobbe der man vil, og tar dermed noe av presset fra Oslo-området. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i Østlandsområdet fram mot 2040. Det er ikke ledig areal til å bygge ut veinettet i byene. For å ta i mot den fremtidige trafikkveksten trengs en moderne jernbane som kan frakte mange reisende.

Føringer, forutsetninger og mål
Med bakgrunn i Konseptvalgutredningen for InterCity-strekningene (KVU-IC), vedtok regjeringen i Nasjonal Transportplan (NTP 2014-2023 ) en satsing på InterCity-utbyggingen for tiårsperioden 2014-2023 i Stortingsmelding 26. Meldingen omhandler både vei, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Her blir det vektalgt at det skal utvikles et effektivt kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere i byområdene. Bane NOR har fått i oppdrag å planlegge og bygge dobbeltsporet jernbane på InterCity-strekningene for at de reisende skal få kortere reisetid, flere avganger og et mer fleksibelt togtilbud. Satsingen skal bidra til smart utnyttelse av arealer, og knytte byene på Østlandet sammen til ett stort bo- og arbeidsmarked.

270 km nytt dobbeltspor
InterCity-satsingen omfatter planlegging og bygging av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen, Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I de kommende årene skal det planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 22 nye stasjoner for å gjøre InterCity-nettet komplett. InterCity-utbyggingen er den desidert største satsingen i NTP-perioden. Sammenhengende dobbeltspor skal stå ferdig til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024, og videre utbygging til Lillehammer, Skien og Halden innen 2030. 

Kollektiv satsing
Utbyggingen skal bidra til en bærekraftig utvikling der flere velger å reise kollektivt, sykle og gå (nullvekstmålet). For å nå dette målet må alle involverte aktører jobbe i samme retning og bygge opp under kollektivsatsingen. Et middel som benyttes er samarbeid og dialog med andre aktører om knutepunktutvikling og fortetting rundt de nye stasjonene. 

Effekter av InterCity
Et komplett utbygd InterCity-nett vil gi et godt og fremtidsrettet togtilbud med korte reisetider og flere avganger. Satsingen vil gjøre det enklere å bo og jobbe der man vil, og tar dermed noe av presset fra Oslo-området. Sammenhengende dobbeltspor, med gode knutepunkter og fortetting rundt stasjonene, gir en miljøvennlig transport- og arealutvikling. Utbygging av dobbeltspor vil også styrke togtilbudet på lengre distanser og bidra til at det kan fraktes mer gods på bane.