Overordna teknologisk strategi

Jernbaneverket sin overordna tekologiske strategi skal støtte opp under etetn sin virksomhetsstrategi. Den teknologiske strategien skal gje langsiktige føringer for val av teknologi som bidreg til å realisera jernbanen sin visjon.

Strategien er eit styrande dokument som er overordna dei teknologiske og fagspesifikke delstrategiane. Strategien skal:

  • -vere eit styringsverktøy for Jernbaneverket si leiing
  • -gje retning og klåre føringar for teknologival i eit levetidsperspektiv
  • -bidra til styring, kontroll og standardisering

Føringer for strategiske val:
-levetidsperspektivet og kontinuerleg kvalitetsbetring skal inngå i alle faser
-det skal veljast internasjonalt anerkjent og etablert teknologi
-det skal veljast blant førehandsdefinerte teknologiske løysingar
-ved vedlikehald og fornying skal det veljast teknologiske løysingar som bidreg til standardisering

 Viktige føresetnader:
-ansvars- og rolledeling gjennom heile livsløpet skal identifiserast
-det skal arbeides systematisk for å redusera risiko og sårbarheit
-innkjøpsprosessen skal ta omsyn til standardisering i eit livsløpsperspektiv
-Jernbaneverket skal ha riktig kompetanse til å  ta gode teknologiske beslutningar