Høring om Østre linje ferdig behandlet

KVU Østre linjes avgreining mot Oslo var på høring i perioden 13. oktober–16. desember 2015. Til sammen kom det inn 23 høringsuttalelser, som nå er oppsummert og sendt til Samferdselsdepartementet.

Jernbaneverket anbefaler en ny planfri påkobling sør for Ski, som sikrer togene på Østre linje adgang til Follobanen. Mange av høringsuttalelsene er positive til anbefalingen, men noen er bekymret for konsekvenser for landbruk, natur- og kulturmiljø.

Argumentet om å sikre reisende langs Østre linje et raskt, effektivt og framtidsrettet kollektivtilbud mot Oslo etter åpning av Follobanen er sentralt for høringsinstansene som støtter anbefalt konsept. Særlig kommunene langs Østre linje trekker frem viktigheten av å få prioritert tiltaket. 

Anbefalt konsept går gjennom et verdifullt kultur‐ og naturområde, og flere av innspillene peker på behovet for avbøtende tiltak og at KVU‐en i for liten grad har ivaretatt ulike ikke‐prissatte konsekvenser. Enkelte av innspillene fraråder også gjennomføring av tiltaket, med bakgrunn i konseptets mulige inngrep i natur‐ og kulturlandskapet.

For øyeblikket gjennomføres det ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU-en, et arbeid som er ventet ferdigstilt i løpet av høsten 2016. Høringsinnspillene vil sammen med anbefalingene fra KVU og KS1 være grunnlag for regjeringens beslutning om eventuell videre planlegging og bygging.

Jernbaneverkets merknadsbehandling og en samlet fil med alle høringsinnspillene kan lastes ned fra menyen til høyre.

Figuren viser en variant av anbefalt konsept. Planskilt påkobling sør for Ski stasjon. Stiplet linje indikerer skjæring eller tunnel.