Bryndiagonalen - godsforbindelse Sørkorridoren

Det er ineffektivt å kombinere persontog og godstog på Follobanen. Skal potensialet for hyppige avganger og stive ruter utnyttes, må godstogene kjøre Østfoldbanen, er blant konklusjonene i denne utredningen.

Jernbaneverket har sett på både kortsiktige og langsiktige løsninger for godstrafikken mellom Ski og Alnabru. Det er sett på både Østfoldbanen og den planlagte Follobanen. Utredningsdokumentene finner du i lenken øverst til høyre.

Det er blant annet sett på en tilkobling fra inne i Follotunnelen og til Alnabru.

- En slik tilkobling vil ha store kostnader, og vil gi adgang for godstog bare en kort periode om natta. Det vil ikke være plass til godstogene på dagtid, sier Peder Vold i Jernbaneverkets Plan Øst.

Årsaken ligger i lengden på tunnelen og farten på togene:

- Et godstog som kjører Follobanen vil bli tatt igjen av persontog hvis disse skal kjøres hvert 10. minutt i grunnrute. Dessuten trengs det ekstra tidsavstand mellom godstog og persontog av sikkerhetsmessige årsaker. Med godstog på Follobanen kan det ikke kjøres så mange persontog til/fra Ski og Østfold som ønsket i framtiden sier Vold.

Godstog på vei inn til Alnabru (foto: Thor Erik Skarpen)

Løsninger for kort og lang sikt

I dag kjører godstogene fra Sverige inn til Loenga ved Oslo S, og tunge godstog må få hjelp fra et ekstra lokomotiv opp den bratte Brynsbakken til Alnabru. En oppgradering av Loenga kan øke kapasiteten for godstog på kort sikt. På lengre sikt bør det etableres en ny godsforbindelse til Alnabru fra Østfoldbanen et sted mellom Nordstrand og Langhus.

- Når Follobanen er åpnet, vil det være kapasitet for godstog og flere lokaltog på Østfoldbanen mellom Ski og Oslo. Kolbotn kan eksempelvis bli betjent med inntil seks tog i timen, sier Vold.

Nå stilles utredningen i bero til det er utarbeidet en KVU for økt transportkapasitet gjennom Oslo og til transportetatene har utført sin godsanalyse.

Videre planarbeide om ny godsforbindelse bør utrede konsekvenser av ulike avgreninger fra Østfoldbanen. Nytte og kostnader ses i sammenheng med sikte på valg av det mest optimale avgreningspunktet.


Kontaktperson:
Peder Vold: peder.vold@jbv.no