Jernbaneverkets handlingsprogram er revidert

Handlingsprogrammet 2014-2017 er revidert som følge av statsbudsjettet for 2015. Blant endringene er økte planmidler til InterCity og mer tilrettelegging av nytt togmateriell.

Revisjonen omfatter de første fire årene (2014-2017) av planperioden med hovedvekt på investeringsdelen. Samlet er det lagt til grunn en økning av rammen for perioden 2014-2017 på 1 140 mill kr hovedsakelig som følge av økt innsats i statsbudsjettene for 2014 og 2015 for å tilrettelegge for nytt persontogmateriell i Østlandsområdet og økte midler til planlegging av IC-strekningene på Østlandet.

Om NTP og Handlingsprogrammet
Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014–2023, (Meld. St. 26 (2012–13), ble behandlet i Stortinget 18. juni 2013. Meldingen trekker opp mål og strategier for transportpolitikken og økonomiske rammer for drift, vedlikehold og investeringer i den nasjonale transportinfrastrukturen. På grunnlag av dette utarbeidet Jernbaneverket et handlingsprogram (datert 13. februar 2014) basert på føringer og prioriteringer i stortingsmeldingen. Handlingsprogrammet ble utarbeidet for hele perioden 2014–2023, men det ble lagt hovedvekt på de fire første årene (2014– 2017).

Arbeidet med grunnlaget til Nasjonal transportplan 2018-2027 er startet og innebærer en rullering av planene fra og med 2018.