Nasjonal transportplan

 • NTP: Lanserer ny strategi for gods

  – Vi lanserer en bredere og mer optimistisk godsstrategi enn hva kanskje mange forventer. Vi ser at jernbanen kan utvikle løsninger som både er kommersielt og samfunnsøkonomisk forsvarlig. Det vil bidra til å overføre gods fra veg til bane, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

  Godstog ved Harran, Nordlandsbanen.
 • Nasjonal transportplan: Plangrunnlag overlevert

  Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har lagt fram sitt felles plangrunnlag til Nasjonal transportplan for årene 2018-2029. Plangrunnlaget ble overlevert statsråd Ketil Solvik-Olsen på en pressekonferanse 29. februar.

 • Jernbaneverkets handlingsprogram er revidert

  Handlingsprogrammet 2014-2017 er revidert som følge av statsbudsjettet for 2015. Blant endringene er økte planmidler til InterCity og mer tilrettelegging av nytt togmateriell.

 • Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

  Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt etter å ha vært på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

 • Handlingsprogram for jernbanen ut på høring

  Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023 er nå sendt på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

  Ingressbilde
 • Store og viktige jernbaneprosjekter får plass i Nasjonal transportplan

  Jernbanedirektør Elisabeth Enger gleder seg over den betydelige satsingen på jernbanen som regjeringen legger opp til i sitt forslag til Nasjonal transportplan. Til sammen foreslås det en ramme på 168 milliarder kroner i ti-års perioden. Spesielt er det gledelig at det foreligger en tydelig tidfesting og klare målsettinger for videre InterCity-utbygging på Østlandet.

 • Vedlikehold og fornyelse prioriteres

  Tiltak for å sikre en pålitelig jernbane har høyeste prioritet i Jernbaneverkets forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. For å ta en større rolle i godstrafikken og for å løse utfordringene i persontrafikken rundt de store byene, må toget være til å stole på, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • Nordområdeutredningen: Mer kapasitet må til

  Både Ofotbanen og Nordlandsbanen må få bedre kapasitet for å møte behovene som økt vekst i Nordområdene skaper. Bare på Ofotbanen kan transportmengdene bli doblet på ti år. Dette er hovedkonklusjonen hva jernbane angår i Nordområdeutredningen som ble presentert 22.juni.

 • Satsingen på jernbane må dobles

  Hvis det norske jernbanenettet skal kunne dekke transportbehovet på korte og mellomlange reiser og for godstransport fram mot 2040, må investeringene minst dobles i forhold til i dag. Jernbaneverket presenterte sin stamnettutredning med perspektiver fram mot 2040 torsdag 7.april.

 • NTP: Jernbanesatsing må til for å løse transportutfordringene

  Det er helt nødvendig å satse på videre utvikling av jernbanen for å løse de store utfordringene som transportsystemet står overfor de kommende årene, både av hensyn til framkommelighet og miljø, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.