Jernbaneverket i dialog med Råde kommune

Dobbeltspor på strekningen fra Haug i Råde til Seut i Fredrikstad kommune er prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023. Jernbaneverket har tidligere utarbeidet utkast til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning (KU), og dette ble behandlet i Råde kommune 12. mai 2016.

Råde kommune ønsker at også alternativ 5a skal planlegges og utredes, i tillegg til alternativ 3a. Kommunen ber altså om at to korridorer utredes på reguleringsplannivå. Korridorvalg tas normalt i kommunedelplaner, og ikke i reguleringsplaner. Jernbaneverket har, etter den politiske behandlingen vært i dialog med Råde kommune, og sendte i juli en redegjørelse for hvilke muligheter etaten ser i den videre prosessen. 

Med tanke på at strekningen skal kunne åpnes innen 2024 er fremdriften allerede svært stram, og forutsetter en effektiv og forutsigbar planprosess med oppstart regulering i 2016.

Jernbaneverket forstår imidlertid kommunens ønske om en stasjon så nær Karlshus sentrum som mulig, og ser derfor på hvilke tekniske justeringsmuligheter som finnes slik at stasjon kommer nærmere sentrum. En slik løsning forutsetter at Råde stasjon bygges med to spor til plattform, og at den jernbanetekniske funksjonaliteten med et tredje spor løses et annet sted. Det er Jernbaneverkets ambisjon å sende planprogram for reguleringsplan med KU på høring høsten 2016.