Østfold fylke: - Intercityutbyggingen ER regionalt forankret

"Planlegging av ny jernbane er en omfattende og krevende prosess, og gjøres gjennom kommunedelplaner og reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven."

Det skriver fylkesdirektør Hilde Marie Brandsrud i dette innlegget, som stod på trykk i østfoldmediene i sommer:

Det er Jernbaneverket selv som utarbeider grunnlaget for planene og sender det til kommunene, som igjen sender planforslaget ut på høring.

I et leserbrev 12 .juli fremmer Aage Langeland sine synspunkter om den forutgående prosessen knyttet til forslaget til planprogram for InterCity Østfoldbanen, og mener den savner forankring i en regional plan.

Det gjør den ikke, og jeg vil her redegjøre for prosessen som leder fram til dagens situasjon.

Vi starter på toppen: Prosjektet er forankret i Jernbaneverkets konseptvalgutredning for Intercity-strekningen Oslo- Halden. Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er gjennomført etter mandat fra Samferdselsdepartementet, og danner grunnlag for regjeringens vedtatte beslutning om videre planlegging. (Og Stortingets vedtak om utbygging – en utbygging vi har jobbet for i Østfold i mange år).

Regionalt er InterCity-satsningen forankret i regional transportplan – Østfold mot 2050, som ble vedtatt av Fylkestinget i Østfold i 2012. Dette er den første regionale transportplanen som ser alle transportformer i fylket i sammenheng, og tar utgangspunkt i ulike mål og strategier i fylkesplanen. Den bygger på pågående arbeid med planlegging av samferdselsprosjekter som er i eller som berører Østfold. Så, jo – den lokale forankringen ikke bare finnes, den er også vedtatt.

Jernbane og Jernbaneverkets InterCity-strategi har en sentral plass i Regional transportplan. Målet er at Østfold skal ha et effektivt, tilgjengelig og driftssikkert jernbanenett med høy kapasitet for gods- og passasjertrafikk. Høyest prioritert på jernbaneområdet er dobbeltspor Ski- Kornsjø og stasjoner i samtlige østfoldbyer som felles kollektivknutepunkt.

Utarbeidelsen av forslag til planprogram for InterCity Fredrikstad- Sarpsborg har skjedd i nært samarbeid med Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Riksantikvaren, Fylkesmannen og NVE, og ble våren 2016 lagt ut til åpen høring.

Høringen vil danne grunnlag for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser for alle berørte interesser og myndigheter, og sørge for ytterligere forankring. Kommunene skal vedta planprogrammet etter innspill i høringsperioden.

Med dette som bakteppe blir det feil å hevde at planprogrammet for InterCity Østfoldbanen mangler regional forankring.

Hilde Brandsrud

Fylkesdirektør, samfunnsplan

Østfold fylkeskommunen