Høringsrunden for Fredrikstad - Sarpsborg

I dokumentet som følger denne saken kan du lese alle innkomne merknader til varsel om oppstart og høring av planprogrammet for strekningen.

Jernbaneverket hadde forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning ute til offentlig ettersyn i perioden 11. mai – 27. juni.

Planarbeidet omfatter InterCity dobbeltspor på strekningen Fredrikstad – Sarpsborg, riksvei 110 Simo – St. Croix og fylkesvei 118 ny Sarpsbru med mulig omlegging av riksvei 111. Parallelt ble det formelt varslet oppstart av planarbeidene.

Over 80 uttalelser

Det kom inn 82 uttalelser. I vedlagt pdf gis det en oversikt og et sammendrag av disse. 

Jernbaneverket, Statens vegvesen, kommunene og Østfold fylkeskommune, samt andre aktører, jobber nå med vurdering av innspillene samt forslag til svar og nødvendige endringer i forslag til planprogram. Revidert planprogram og samlede uttalelser vil så bli oversendt til politisk behandling i Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Sluttbehandling i bystyrene er forventet å skje 7. og 8. desember.