Fylkeskonservatoren i Østfold er i gang med arkeologiske undersøkelser

I løpet av sommeren skal Fylkeskonservatoren i Østfold grave en rekke prøvestikk langs den foreslåtte korridoren for Inter-City strekningen Haug - Seut i Østfold.

Arkeolog Frank Halvar Røberg utfører her et prøvestikk og siles den utgravde jorden gjennom et såld for å undersøke om stikkene inneholder spor fra fortiden. Foto: Helga Rønneberg Hernes.

Fylkeskonservatoren har ansvar for kartlegging av kulturminner i fylket og å verne om vår felles kulturarv. Prøvestikk er en effektiv metode for å undersøke og kartlegge eventuelle kulturminner fra steinalder i planområdet. Det foregår ved at et hull på omtrent 40 ganger 40 cm graves ut - så dypt som mulig. Jorden siles så gjennom et såld for å undersøke om stikkene inneholder spor fra fortiden.

De arkeologiske undersøkelsene utføres nå i diverse utmarksområder i Østfold. Foto: Helga Rønneberg Hernes.

Denne gangen befinner vi oss i skogen midt mellom Strand og Kjevelsrød i Fredrikstad kommune, på det som for omtrent 7000 år siden i steinalderen var en øy omringet av hav. Menneskene som bosatte seg her brukte havet som både transportåre og matkilde og flintstein som materiale til redskaper.

 Arkeologene Inger Marie Møistad, Frank Halvar Røberg og Sigrid Mannsåker Gundersen undersøker grunnen nøye. Foto: Helga Rønneberg Hernes.

- Til nå er det gravd omtrent 170 prøvestikk, sier arkeolog Inger Marie Møistad som jobber hos Fylkeskonservatoren i Østfold. Hun regner med at det rundes noen hundre prøvestikk i løpet av sommeren. Det er gjort i underkant av 40 mindre funn, fordelt på 4-5 boplasser. Funnene er hovedsakelig flint som var flittig brukt av våre forfedre fra steinalderen. Arkeologen opplyser om at denne steinen ikke finnes naturlig i berggrunnen i Norge, men at den har blitt ført hit med isen under istiden, og har blitt liggende på strendene. Den kan også ha blitt brakt til Norge av mennesker.

Arkeologene velger ut områder for prøvestikking ut i fra hvor det er sannsynlig å finne funn fra steinalderen. I løpet av sommeren vil arbeidet fortsette og prøvestikkene og boplassene vil bli kartlagt. Om det underveis i planarbeidet viser seg at noen av kulturminnene må fjernes, er det Riksantikvaren som bestemmer om det først må gjennomføres en grundigere arkeologisk undersøkelse.

En Flintstein fra steinalderen er relativt vanlig å finne i dette område. Foto: Helga Rønneberg Hernes.