Høring: Ny anbefaling for Kolbotn

Jernbaneverket har utredet flere lokaliseringer av fremtidens Kolbotn stasjon. – Etter en grundig prosess anbefaler vi ombygging av stasjonen på dagens lokalisering, sier planlegger Åse Drømtorp.

Plassering av de fire alternativene i Kolbotn.Utredningen er gjort i samarbeid med Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, NSB og Ruter. Rapporten med høringsbrev og referat fra gjennomført idédugnad finner du til høyre i denne saken.   

- Vi har vurdert fire konsepter, forteller Drømtorp. – En ombygging av stasjonen på dagens lokalisering er både klart billigst for samfunnet og oppnår i størst grad vårt mål om å skape en tilgjengelig, sikker stasjon, i et velfungerende sentrum og med et attraktivt kollektivtilbud. 

De fire konseptene
De fire konseptene med foreløpige kostnadsberegninger for én stasjon med to spor er:
- Ombygging av dagens stasjon til 314 millioner
- Ny stasjon sør for dagens stasjon til 483 millioner
- Ny stasjon nord for dagens stasjon ved Mastemyrveien til 459 millioner
- Ny stasjon øst for dagens stasjon i Skiveien til 1milliard og 145 millioner

Oppgraderingen av dagens stasjon omfatter en tospors stasjon, nye brede sideplattformer som kan håndtere doble togsett, universell utforming med heiser/ ramper, utvikling av dagens stasjonsmiljø med forplass og nye underganger som reduserer barrierevirkningen i sentrum.

 - Trafikalt vil denne løsningen innebære bedre tilgjengelighet til stasjonen for gående, syklende og for andre kollektive transportmidler, sier Drømtorp. – Vi har dimensjonert for et togtilbud bestående av 4 tog i timen i grunnruten, i kombinasjon med rushtidstog.

I dag har Kolbotn stasjon tre spor, hvor et brukes til å vende rushtidstog.
- Vi har vurdert både konseptene som to- og tresporsstasjoner, sier Drømtorp, og en stasjon med tre spor er selvfølgelig mer arealkrevende enn en stasjon med to spor. På grunn av at det er trangt om plassen i Kolbotn sentrum anbefaler vi derfor at vendeanlegget plasseres utenfor sentrum ved oppgradering av dagens stasjon, og også i konseptet med stasjon sør for dagens stasjon.   

Med to spor kan et nytt vendespor plasseres enten nord eller syd for Kolbotn.
 – Det pågår flere utredninger om jernbanesystemet langs Østfoldbanen. Derfor mener vi det er riktig å avvente spørsmålet om plassering nå.

Videre prosess
Utredningen er på høring frem til 12. mars. Den 3. mars kl 18.00 holder Jernbaneverket og Oppegård kommune et åpent informasjonsmøte for alle interesserte i kommunestyresalen i Oppegård rådhus.
- Vi ser frem til å få merknader og uttalelser, sier Drømtorp. – Etter at høringsfristen er ute skal utredningen ferdigstilles, og så starter den offentlige planprosessen. På grunn av konsekvensene for togtrafikken i byggeperioden anbefaler Jernbaneverket at byggingen ikke starter før Follobanen står klar.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Jernbaneverkets kundesenter.  

Midtplattformen på Kolbotn er smal og uten ramper/heis for rullestolbrukere.