Haug - Seut

I henhold til Nasjonal Transportplan 2014–23, skal et nytt dobbeltspor bygges på strekningen Haug (Råde)–Seut (Fredrikstad) til 2024. Når dette står ferdig, dobles togfrekvensen til Fredrikstad og reisetiden forkortes med 20 minutter.

Strekningen er 16 km lang og går fra eksisterende dobbeltspor ved Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune. Ny korridor følger i hovedsak eksisterende bane, og nærføring til denne vil være et viktig tema i planarbeidet.

Planprogram
InterCity-prosjektet er i dialog med Råde kommune om videre framdrift, og vil legge ut oppdatert informasjon på hjemmesiden fortløpende. Berørte grunneiere blir tilskrevet i eget brev.

Fakta om prosjektet:
Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad): 16 km
2016: Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning.
2016-2018: Reguleringsplan med konsekvensutredning
2019/2020: Mulig byggestart
2023/2024: Planlagt ferdigstillelse innen 2024

Ta kontakt
Om du har spørsmål til prosessen kan du kontakte planleggingsleder Iselin Eng.