Kontakt oss

Det er en planleggingssjef og to planleggingsledere for InterCity-prosjektet på Østfoldbanen.

 Planleggingslederne er de ansvarlige for å lede planarbeidet for de respektive delstrekningene. Deres ansvar inkluderer blant annet:

·     Ansvar for å definere, igangsette og gjennomføre (evt. utredninger og) planarbeid etter plan- og bygningsloven, med tilhørende teknisk planlegging og prosjektering.

·     Ansvar for at arbeidet gjennomføres i tett dialog med berørte kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører og etablere en effektiv og forutsigbar plan- og utredningsprosess, som ivaretar både ønsket om medvirkning og behovet for framdrift.

·     Ansvar for å følge opp leverandører, økonomi og fremdrift

I tillegg har strekningen en assisterende planleggingsleder, en prosjekteringsleder og en assisterende prosjekteringsleder på fulltid. Prosjektet benytter seg også av fagressurser som er felles for hele InterCity-prosjektet.

Se oversikt over alle som jobber i prosjektet her.

        

Elisabeth Nordli
Planleggingssjef
Haug-Halden
E-post

Iselin Eng
Planleggingsleder
Sarpsborg-Halden
Fungerende planleggingsleder
Haug-Seut
E-post

Alf Louis Solvang
Fungerende planleggingsleder
Fredrikstad-Sarpsborg
E-post

 

Adresse:

Jernbaneverket
InterCity-prosjektet
Postboks 217 sentrum
0130 OSLO

Sentralbord: 05280
E-post


Jernbaneverket
Postadresse: Postboks 4350, 2308 HAMAR.