Ledige stillinger

Vi søker nå etter folk til flere spennende jobber på InterCity-prosjektet.

Jernbaneverket står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene. IC-prosjektets oppgave er å sørge for effektiv planlegging av 200 kilometer moderne dobbeltsporet bane med 21 sentralt lokaliserte stasjoner, tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens.

Effektiv planlegging sikres gjennom at flest mulig valg gjøres enhetlig og én gang, i enheten “Teknikk og konsept”, gjennom et bredt samarbeid med de andre aktørene innenfor planområdet og gjennom en enhetlig tilnærming til knutepunktutviklingen

Det fysiske planområdet er de delene av jernbanestrekningene mellom Oslo og Lillehammer/Skien/Halden der moderne jernbane ikke er bygget eller er under bygging. Konsept og mulig ferdigstillelsesår for Ringeriksbanen utredes nå.

Bestillingen i Nasjonal transportplan er at den nye banen skal være klar til Hamar og Tønsberg i 2024 og til Sarpsborg i 2026, og at det skal planlegges med sikte på fullføring av hele IC-nettet i 2030.

Det er for tiden ingen ubesatte stillinger i InterCity-prosjetket