Revisjon av IC-strategi, -mulighetsstudie for Vestfold- og Østfoldbanen

Med bakgrunnen i nye premisser for utvikling av togtilbud og mål for bærekraftig areal- og transportutvikling skal Jernbaneverket skal revidere gjeldende InterCity-strategi (IC-strategi) fra 1992. I første omgang utarbeides en mulighetsstudie for Vestfold- og Østfoldbanen. Noen parseller er allerede bygget ut, og arealplanvedtak foreligger for enkelte andre. For å sikre forutsigbarhet og gjennomføring av gjenstående strekninger, ønsker Jernbaneverket å fastsette en utviklingsstrategi for hele IC-området.

Bakgrunn:


Jernbaneverket har igangsatt et arbeid med å revidere gjeldende IC-strategi fra 1992. Fremtidig mobilitetsbehov med hovedvekt på arbeidsreise og optimal betjening av byene ligger til grunn for gjeldende strategi. Konklusjonen var at et fremtidig behov bør møtes med en moderne dobbeltsporet jernbane, dimensjonert for 200 km/t i på strekningene Oslo – Halden, Oslo – Skien og Oslo – Hamar / Lillehammer.

Det foreligger nå en del nye premisser for utviklingen av togtilbudet i IC-området. I tillegg har det siden 1990-tallet på regionalt og lokalt nivå blitt utviklet klarere strategier og mål om bærekraftig arealutvikling og transport. Dette må integreres i Jernbaneverkets strategi.

I IC-området er enkeltparseller bygget ut, og traseavklaringer med arealplanvedtak foreligger for delstrekninger. For å sikre forutsigbarhet og gjennomføring av gjenstående strekninger, ønsker Jernbaneverket å fastlegge en utviklingsstrategi for hele IC-området. I første omgang revideres IC-strategien for Vestfoldbanen og Østfoldbanen.

I forbindelse med behandlingen av NTP 2010-2019 bestemte Stortinget at det skal gjøres konkrete vurderinger av om det er mulig å heve hastigheten til minimum 250 km/t i alle nye utbyggingsprosjekter i IC-området. Dette er konkretisert i Statsbudsjettet for 2010 (Prop.1 S 2009–2010), der det heter:

”St.meld. nr. 16/Innst. S. nr. 300 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 fastslår hovedprioriteringene til jernbaneutbygging for den kommende tiårsperioden. For de store utbyggingsprosjektene ble det valgt å videreføre satsingen på å etablere et kapasitetssterkt jernbanenett i InterCity-triangelet…..Utbyggingen av IC-triangelet vil bli videreført i henhold til Nasjonal transportplan 2010–2019. Det vil imidlertid være behov for å se framtidige utbygginger langs disse strekningene i lys av mulige høyhastighetskonsepter. IC-utbyggingen bør i størst mulig grad kunne tilpasses og kombineres med mulig fremtidig høyhastighetstrafikk med hastigheter fra 250 km/t og høyere på fjernstrekningene. For framtidige utbyggingsprosjekter innenfor IC-triangelet vil det bli gjort konkrete vurderinger av om det vil være hensiktsmessig å bygge ut for høyere hastighetsstandard enn 200 km/t.”

Dette betyr at i planer for utbygging i IC-området må vurderes i sammenheng med fremtidig utvikling av fjerntogtrafikk (høyhastighet), med sikte på å finne optimale løsninger for et nasjonalt transportsystem. 

Pågående utredninger


To prinsipper, eller hovedalternativer, for dobbeltsporede traseer utredes:

Hovedalternativ 1:


Stasjonslokalisering som er gunstig i forhold til sentrumsfunksjoner, arbeidsplasser og bosetting er førende. Tilsvarende gjeldende strategi skal byer og tettsteder betjenes med best mulig kjøretid. 200 km/t er dimensjonerende hastighet, men unntak gjennom enkelte byer kan om nødvendig aksepteres

Hovedalternativ 2:

Hastighetsstandard 250 km/t, gjennomgående. Som for hovedalternativ 1 søkes sentral stasjonslokalisering, men ikke på bekostning av hastighetsstandard. Det kan eventuelt bli nødvendig å bygge avgreninger for betjening av enkelte byer og tettsteder.

Jernbaneverket har engasjert Asplan Viak AS for utredningsarbeidet knyttet til mulige trasekorridorer for Vestfoldbanen, Norconsult AS for tilsvarende utredninger for Østfoldbanen. Kommuner og fylkeskommuner var tidlig involvert i spørsmålet om ønsket stasjonslokalisering, som er premissgivende for trasesøkdelen. Konsulentenes forslag til mulige korridorer ble presentert for politisk og administrativt nivå i kommunene langs de to banene og for Østfold og Vestfold fylkeskommuner i mars i år. Jernbaneverket ønsket med dette å få noen første tilbakemeldinger i en tidlig fase av planarbeidet. For de forslåtte korridoralternativene arbeides det med kjøretids- og  kapasitetsberegninger, kostnads- og usikkerhetsvurderinger, markedsanalyse, analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, finansieringsformer og mulig gjennomføring. En oppsummering av funnene for Østfoldbanen legges frem 18. januar. Funnene for Vestfoldbanen oppsummeres 19. januar.


Videre planprosess
Mulighetsstudien for Vestfold- og Østfoldbanen vil danne ett viktig utgangspunkt for videre arbeid med en konseptvalgutredning (KVU) for hele IC-området, dernest Jernbaneverkets reviderte IC-strategi. KVU-arbeidet starter etter bestilling fra Samferdselsdepartementet opp i høst, og vil trolig pågå fram til sommeren 2011. I KVU-fasen skal de ulike konseptene defineres, analyseres og kvalitetssikres med sikte på å gi Regjeringen et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å kunne foreta endelig konseptvalg. Dette jernbanekonseptet skal så være utgangspunkt for videre planlegging etter Plan- og bygningsloven.

Jernbaneverket har hatt en god dialog med fylkeskommunene og kommunene i utredningsarbeidet så langt. Både gjennom arbeidet med KVU og når planlegging etter Plan- og bygningsloven starter opp, vil det fra Jernbaneverkets side legges opp til gode samarbeidsarenaer og medvirkningsprosesser, og best mulig informasjon ut til de enkelte fylker, kommuner og innbyggere.

Kontaktperson:
Anne Siri Haugen, prosjektleder