Mulighetsstudie

 • Intercitysatsing på jernbane vil utvide bo- og arbeidsområdene

  Prognoser for Oslo og det sentrale Østlandsområdet viser sterk vekst i folketallene de kommende tiårene. Økt mobilitet medfører behov for utvikling av bærekraftige transportløsninger. Et drastisk løft i togtilbudet i InterCity-nettet vil spille en viktig rolle både for avlastning av hovedstadsområdet, og for utvikling av bo- og arbeidsområdene langs InterCity-strekningene. Nytten av investeringene vil øke ved at gjensidig forsterkende virkemidler som økt tetthet av arbeidsplasser, servicefunksjoner og boliger rundt stasjonene og bedrede tilbringermuligheter introduseres sammen med et løft i togtilbudet.

 • Dobbeltspor i Østfold og Vestfold gir tre ganger så mange passasjerer

  En mulighetsstudie utført i regi av Jernbaneverket med bistand fra ulike konsulentselskaper viser hvordan Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fullføres med moderne dobbeltspor. Beregningene i studien viser en tredobling av passasjergrunnlaget som følge av betraktelig reduserte kjøretider og økt antall avganger.

 • Jernbaneverket lager mulighetsstudie for intercitysatsing

  Jernbaneverket er i full gang med en mulighetsstudie, som skal gi en samlet vurdering av intercitysatsingen på Østlandet. Analyser av blant annet kostnader og mulig gjennomføring for to alternative utbyggingsprinsipper for de første strekningene, Vestfold- og Østfoldbanen, skal være klare være ferdige på sensommeren i år.

 • Revisjon av IC-strategi, -mulighetsstudie for Vestfold- og Østfoldbanen

  Med bakgrunnen i nye premisser for utvikling av togtilbud og mål for bærekraftig areal- og transportutvikling skal Jernbaneverket skal revidere gjeldende InterCity-strategi (IC-strategi) fra 1992. I første omgang utarbeides en mulighetsstudie for Vestfold- og Østfoldbanen. Noen parseller er allerede bygget ut, og arealplanvedtak foreligger for enkelte andre. For å sikre forutsigbarhet og gjennomføring av gjenstående strekninger, ønsker Jernbaneverket å fastsette en utviklingsstrategi for hele IC-området.