Porsgrunn - Skien

Porsgrunn - Skien inngår i det tredje utbyggingstrinnet, og skal ferdigstilles innen 2030. Utbyggingsstrategien for InterCity legger til grunn oppstart på planarbeid i 2021.

Planstrekningene Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien.

På strekningen Porsgrunn-Skien skal det vurderes enkeltspor i kombinasjon med kryssningsspor på lik linje med dobbeltspor. Kravet til denne traseen er at det tilstrekkelig kapasitet til å håpndtere InterCity-tog, godstog og Bratbergsbanen. Hastighet avklares i neste planfase.

KVU Grenlandsbanen
Det jobbes på nåværende tidspunkt med å ferdigstille en KVU for Grenlandsbanen som skal være klar til mars 2016.

Denne strekningen må også sees i sammenheng med Grenlandsbanen, som bygges for å kople sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Grenlandsbanen skal etter planen gå ut fra Porsgrunn over Brokelandsheia og koble seg på Sørlandsbanen ved Skorstøl i Gjerstad kommune.

 

Arbeid framover

Valg av rådgiver: Jernbaneverket inngikk kontrakt med Norconsult og Asplan Viak i mars 2015.

Grunnundersøkelser: Behov for grunnundersøkelser vil bli avklart i samarbeid med valgt rådgiver, og gjennomføring forventes i løpet av 2015-16. Berørte grunneiere og rettighetshavere vil bli kontaktet fortløpende.

Innmålinger: Behov for innmålinger vil bli avklart i samarbeid med valgt rådgiver og gjennomføres i løpet av 2015-16. Dette kan være innmåling av terreng og konstruksjoner på utvalgte steder. Berørte grunneiere og rettighetshavere vil bli kontaktet fortløpende.

Andre registreringer: Registrering av naturmiljø, kulturhistorisk miljø og andre forhold for å få et best mulig grunnlag for tiltaket. Registreringene vil starte opp i 2015.

Ta kontakt

Om du har spørsmål til prosessen kan du kontakte planleggingsleder Morten Klokkersveen.