Hvordan vi jobber framover

Hovedoppgaven for 3D-modellering utover høsten er å få plass mer informasjon i grunnlagsmodellene.

Grunnlagsmodeller er beskrivelsen av dagens situasjon over og under bakken, og det er svært viktig å få samlet inn så mye informasjon som mulig. De viktigste grunnlagsmodellene  i denne fasen av prosjektet er antatt fjell, basert på grunnboringer og AEM analysene med helikopter. Antatt fjell  brukes til å bestemme hvor vi kan legge tunneler på de ulike strekningene. Etterhvert som flere grunnboringer blir foretatt, vil grunnlagsmodellen for fjell oppdateres. I tillegg må vi vite hvor store vann- og avløpsledninger er, spesielt i byområder. Elektriske kabler og mindre vann- og avløpsledninger vil supplere grunnlagsmodellen når vi går over i en mer detaljert planfase. Høyspentledninger må også inn i grunnlagsmodellene, spesielt i de områder hvor det kan bli aktuelt med omlegging.

3D for abstrakte objekter
InterCity prosjektet har også som mål å bruke 3D modellene til og visualiser abstrakte objekter, dvs. ulike temakart som miljø, landbruk, vilt, fareområder som flom og ras- og skredfare mm. I første omgang ønsker vi å legge inn alle kulturminner og andre områder som er vernet slik som naturreservater og Ramsar områder. Flomfare er også et temakart som det er store fordeler å visualisere i 3D sammen med f.eks. områder med kvikkleire. Etterhvert ønsker vi å legge alle relevante temaer inn i modellene både for bruk internt i prosjektorganisasjonen, men også for å synliggjøre utfordringer og muligheter i all vår kommunikasjon med eksterne interessenter i prosjektet.