Veien videre for Høyhastighetsutredningen

4 nye firmaer er nå i gang med siste fase av utredningsarbeidet. Samtidig reiser prosjektleder Tom Stillesby rundt til Jernbaneforaene for å fortelle om resultatene så langt. I mai/juni vil enda flere kommuner og fylkeskommuner bli direkte involvert i prosessen.

Firmaene som vant den siste anbudsrunden var Multiconsult, Rambøll, Norconsult og Sweco. De skal analysere de forskjellige strekningene i detalj med hensyn til trasevalg, antall stasjoner, stoppmønster, samfunnsøkonomi, utbyggingskostnader, miljøfordeler/ulemper og areal- og næringsutvikling.

Selv om Høyhastighetsutredningen ofte blir forbundet med rene høyhastighetsbaner skal vi også analysere andre alternativer for togtrafikken. I mandatet er det beskrevet at vi skal se på tre alternativer. Det ene er en oppgradering av eksisterende bane, det andre er et konsept som delvis bygger på eksisterende nett og intercity-strategi, og det tredje er hovedsakelig separate høyhastighetslinjer. Alle firmaene må analysere alle disse tre alternativene.

Britiske Atkins, som sto for markedsanalysen og den samfunnsøkonomiske analysen, er også med videre. De skal gå enda grundigere til verks når det gjelder utregninger av markedet. Norske Asplan Viak, som sto for miljødelen, skal jobbe spesielt med en modell for utregning av klimagasser.


Arbeidsgrupper og åpen prosess
Firmaene skal bruke resultatene fra forrige fase i arbeidet sitt. Resultatene derfra er basis for arbeidet videre. Hensikten er at alle strekningene skal vurderes på samme måte.
 
Med en gang firmaene startet opp i begynnelsen av mars etablerte de arbeidsgrupper som diskuterer forskjellige tema som flere har interesse av. For eksempel diskuterer linjeføringsgruppen hvordan man bør legge skinner i landskapet, stigningsgrad og stoppmønster. En gruppe diskuterer kostnader, og en annen gruppe finner ut av felles regler for å kartlegge sårbare områder, for å nevne noe.

Gruppene har allerede kommet frem til to foreløpige konklusjoner. Det ene er at vi skal ha en lav stigningsgrad slik at vi tilrettelegger for godstrafikk. Det andre er vi tar utgangspunkt i at det skal være dobbeltspor og blandet trafikk. Kostnadsberegninger av enkeltspor kommer på et senere tidspunkt.

Prosjektleder Tom Stillesby reiser i disse dager rundt til alle Jernbaneforaene for å fortelle om resultatene fra forrige fase. Snart skal han sammen med firmaene reise rundt for å lytte og få innspill fra enda større grupper, som kommuner og fylkeskommuner som kan bli berørt i fremtiden. Da er fokus hvordan vi skal få til regional involvering. Det er viktig at alle berørte parter får være med i prosessen. Disse møtene vil finne sted mellom 20. mai og 15. juni.