Utredning i rute

Rapportene fra de 4 konsulentfirmaene som har vurdert forskjellige traseer ble overlevert oss som avtalt 14. oktober. De vil bli offentliggjort 29. november.

De 4 linjekonsulentene Sweco, Rambøll, Multiconsult og Norconsult har jobbet siden mars med å finne ut hvor traseene for høyhastighetstog skal ligge i landskapet. Dette gjør de basert på en del felles forutsetninger som ble bestemt i en tidligere fase. I tillegg har de jobbet sammen i grupper på tvers av firmaene for å finne de beste løsningene. Det er viktig at alle korridorene blir analysert på samme måte slik at de kan sammenlignes etterpå.

Konsulentfirmaene har jobbet med disse alternativene:

1. Design hastighet 330 km/t tilrettelagt for godstrafikk
2. Design hastighet 330 km/t kun passasjertrafikk
3. Design hastighet 250 km/t tilrettelagt for godstrafikk
4. Dobbeltspor
5. 2-løps tunneler
6. Linjeføring så nær som mulig dagens stasjoner eller tettsteder

Vi skal nå lese igjennom alle rapportene for å sjekke at de inneholder de temaene og punktene vi har bedt om, og som står i kontrakten. Dette arbeidet vil foregå frem til 27. oktober. Linjekonsulentene har så 4 uker på seg til å levere endelige ferdige rapporter. Det betyr at rapportene vil bli publisert på våre hjemmesider 29. november.

Rapportene beskriver kun traseer for de forskjellige alternativene.

Kostnadsestimater, kjøretider, stoppmønster og økonomiske beregninger for alle alternativene er vi ikke ferdige med ennå. Det vil inngå i sluttrapporten som vi leverer til samferdselsdepartementet i månedskiftet januar/februar 2012. Dato for dette er ennå ikke fastlagt.