Finansiering

Bane NOR Eiendom AS er et heleid datterselskap til Bane NOR SF, som igjen er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet.

Nytt konferansehotell på Voss. Foto: Dark arkitekter og Brick visualsBane NOR Eiendom AS er ikke børsnotert og finansieres gjennom egen virksomhet, supplert med eksterne lån.

Eksisterende lånefinansiering består av en 5-årig kommittert trekkfasilitet på 1,5 milliarder kroner (NOK) og et 3-årig ‘term loan’ på 5 milliarder kroner (NOK), signert 19. desember 2016.

Nye lån legges ut på løpetider som sikrer langsiktig finansiering og en optimal forfallstruktur.

Gjelden plasseres i morselskapet til eiendomsvirksomheten, Bane NOR Eiendom AS. Samtidig sikres statlig eierskap med eierskapsklausul.

Samtlige långivere sidestilles gjennom pari passu klausuler og avtaler om negativ pantsettelse.

Her finner du låneavtaler mellom Bane NOR Eiendom AS og Nordic Trustee for både norske obligasjons- og sertifikatlån:

  • Per i dag er det ingen lån.